Підготовка до КРОК 3

Test krok3

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДІЇ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVD-19» та наказів №43 та №44 по Вінницькому Національному медичному університету ім. М.І. Пирогова від 11.03.2020 та 13.03.2020 року, на період дії загальнонаціонального карантину навчання на кафедрах Факультету післядипломної освіти переведено на дистанційну форм навчання. Організація дистанційного навчального процесу на кафедрах передбачає використання лекційних презентацій, матеріалів тематичних методичних розробок, тестових завдань, ситуаційних задач, які розміщені на сайтах кафедр Факультету післядипломної освіти ( http://fpo.vnmu.edu.ua/), а також виконання індивідуальних завдань, які будуть надіслані на електронну адресу надану слухачами курсів при заповненні анкети.


У зв’язку з чим реєстрацію на курси підвищення кваліфікації буде здійснено дистанційно: заповнену анкету (завантажити бланк анкети), перелік документів (завантажити перелік документів) та квитанцію сплати за навчання на відповідних курсах (завантажити реквізити для сплати) необхідно надіслати сплаченою послугою кур’єрської пошти (наприклад Нова Пошта) з доставкою в деканат Факультету післядипломної освіти м. Вінниці чи м. Хмельницького.

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які подають документи в м. Хмельницькому на адресу: вул. Водопровідна 8/1, м. Хмельницький, Славковій Олені Василівні, тел.: 0382 650228, моб. 0983451940. В інспектора деканату можна отримати контактний телефон кураторів курсів на відповідній кафедрі.    

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які подають документи в м. Вінниці на адресу: вул. Данила Галицького, 60, 5 гуртожиток ВНМУ ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Адаменко Валентині Володимирівні, тел.: 0432 661326, моб. 0977029815. В інспектора деканату можна отримати контактний телефон кураторів курсів на відповідній кафедрі.

Статті

Питання для самопідготовки до тестового комп’ютерного екзамену для лікарів – слухачів одноденних тренінгів

 

"Перiод реполяризацiї шлуночкiв визначає iнтервал:

"P-Q

"Q-T

"QRS

"S-T

"T-P

#

"Центр автоматизму першого порядку - це:

"Пейсмекернi клiтини в передсердях

"Синусовий вузол

"Стовбур пучка Гiса

"Гiлки (нiжки) пучка Гiса

"Розгалуження волокон Пуркiньє

#

"Тривалiсть iнтервалу PQ при нормальнiй частотi серцевого ритму:

"0. 10 - 0.12 сек

"0. 12 - 0.20 сек

"0. 20 - 0.24 сек

#

"На ЕКГ зубець Р вiдтворює :

"Деполяризацiю передсердь

"Деполяризацiю шлуночкiв

"Реполяризацiю шлуночкiв

"Реполяризацiю A-В вузла

#

"ЕКГ - ознаки мiграцiї суправентрикулярного водiя ритму:

"Змiни форми зубця Р в одному вiдведеннi

"Нерiвнiсть iнтервалiв PQ

"Поступове подовження iнтервалiв РР при переходi водiя ритму вiд синусового вузла до центрiв автоматизму другого порядку

"Вiдсутнiсть компенсаторних пауз

#

"Варiанти змiщення сегменту SТ, типовi для приступу стенокардiї з субендокардiальною iшемiєю:

"Косе нисхiдне змiщення вниз сегменту ST

"Косе висхiдне змiщення вниз сегменту ST

"Горизонтальне змiщення вниз сегменту ST

"Пiдйом сегменту ST над iзолiнiєю

#

"При сино-передсерднiй блокадi II ступеня перiодично випадають:

"Передсердний зубець Р

"Шлуночковий комплекс QRS

"Водночас передсердний зубець Р i шлуночковий комплекс QRS

#

"Може призвести до повної блокади проведення iмпульсу вiд передсердь до шлуночкiв ураження:

"Мiжвузлових трактiв

"АВ сполучення

"Правої нiжки пучка Гiса

"Лiвої нiжки пучка Гiса

"Волокон Пуркiньє

#

"Ступiнь АВ-блокади при уповiльненнi передсердно-шлуночкової провiдностi:

"І ступiнь

0 "ІІ ступiнь

"ІІІ ступiнь

#

"При перiодичнiй блокадi одного з передсердних iмпульсiв реєструється АВ-блокада:

"І ступеня

"ІІ ступеня

"ІІІ ступеня

#

"Серцеві глікозиди не призначаються при:

"Фібриляції передсердь

"Гострому інфаркті міокарда

"Тріпотінні передсердь

"Застійній серцевій недостатності з фібриляцією передсердь

#

"У випадку втрати свiдомостi, рiдкого пульсу, судом, зупинки дихання можна думати про розвиток :

"Тромбоемболiї гiлок легеневої артерiї

"Синдрому Уотерхаузена-Фридериксена

"Синдрому Морганьї-Адамса-Стокса

"Iнфаркта мiокарда

#

"Якi ЕКГ змiни реєструються у пацiєнтiв при передозуваннi препаратiв дигiталiса ?

"Поширення комплексному QRS, скорочення iнтервалу PR

"Коритоподiбне змiщення сегменту ST пiд iзолiнiю, подовження iнтервалу PR

"Подовження QT iнтервалу

"Збiльшення амплiтуди зубця Т

#

"Ефективний засiб для лiкування шлуночкових аритмiй:

"Атропiн

"Верапамiл

"Аміодарон

"Дiгоксин

#

"Покази до електроiмпульсної терапiї при надшлуночковiй пароксизмальнiй тахікардiї:

"Неефективнiсть реанiмацiйних заходiв

"Систолiчний артеріальний тиск > 180 мм рт. ст

"Наявнiсть зростаючої лiвошлуночкової недостатностi

"Вiдсутнiсть лiвошлуночкової недостатностi

#

"Основнi диференцiйно-дiагностичнi критерiї больового синдрому при гострому інфаркті міокарда та приступі стенокардiї:

"Тривалiсть больового синдрому бiльше 15 хв

"Наявнiсть на ЕКГ змiн ST-T

"Набряки на гомiлках

"Локалiзацiя болю

"Пiдвищення артеріального тиску

#

"При якому з перерахованих порушень ритму найбільш ефективним є застосування аміодарону ?

"Тріпотіння передсердь

"Фібриляція передсердь

"Шлуночкова тахікардія

#

"При інфаркті міокарда відведення V1-V2 відображають зміни:

"Передньо-перетинної ділянки

"Передньої стінки лівого шлуночка

"Вірхівки лівого шлуночка

"Бокової стінки лівого шлуночка

"Базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка

#

"На ЕКГ в динамiцi зненацька виникло: вiдхилення осi праворуч, високi гострокiнцевi Р в III i AVF, високi R в V1V2V3, глибокий S в V5V6, комплекс QRS в відведенні V1 типу rSR. Причини цих змін:

"Iнфаркт мiокарда

"Повна АВ - блокада

"Тромбоемболiя гiлок легеневої артерiї

"Гiпертензивний криз

#

"Невiдкладна допомога при набряку легень з пониженим артерiальним тиском:

"Нiтроглiцерин

"Дофамiн

"Еуфiлiн

"Амiназин

"Пропранолол

"Норадреналiн

#

"Для діагностики високого переднього інфаркта міокарда інформативні відведення:

"ІІ,ІІІ, avF, V7-V9

"І, avL, v5-v6

"ІІ, ІІІ, avF, v3-v4

"v1-v4 на два ребра вище

"V7-v9, відведення за Слопаком

#

"Змушене положення, вздуття вен шиї , експiраторна задишка, в легенях - сухi хрипи на тлi подовженого видоху, характернi для:

"Приступу бронхiальної астми

"Емфiземи легень

"Бронхiту

"Серцевої астми

"Декомпенсованої мiтральної вади серця

#

"При лiкуваннi кардiогенного шоку використовують:

"Пропранолол

"Мезатон

"Дофамiн

"Гiдрокортизон

"Верапамiл

"Строфантин

#

"При синоатріальній блокаді показане застосування:

"Препаратів калію

"Атропіну

"Лідокаїну

"Дігоксину

"Аміодарону

#

"Подовжений QT- iнтервал може стати причиною для виникнення наступних порушень ритму:

"Фібриляція передсердь

"Тріпотiння передсердь

"Шлуночкова тахiкардiя

"Надшлуночкова екстрасистолiя

"Надшлуночкова пароксизмальна тахiкардiя

#

"При інфаркті міокарда відведення V3 відображає зміни:

"Передньо-перетинної ділянки

"Передньої стінки лівого шлуночка

"Верхівки лівого шлуночка

"Бокової стінки лівого шлуночка

"Базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка

#

"Який з перерахованих препаратів не подовжує інтервал QT:

"Новокаїнамiд

"Аміодарон

"Пропранолол

"Дизопiрамiд

"Хінідин

#

"При інфаркті міокарда відведення V5-V6 відображають зміни:

"Передньо-перетинної ділянки

"Передньої стінки лівого шлуночка

"Верхівки лівого шлуночка

"Бокової стінки лівого шлуночка

"Базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка

#

"Прямими ознаками гіпертрофії міокарда шлуночків можна вважати:

"Збільшення амплітуди зубців R і S

"Збільшення тривалості комплексу QRS більше 0,12с

"Збільшення амплітуди зубців Р

"Подовжєння QT інтервалу

#

"Синопередсердна блокада - це:

"Зменшення сили iмпульсу синусового вузла нижче порогового

"Порушення провiдностi iмпульсу вiд синусового вузла до передсердь

"Зменшення збудливостi мiокарду передсердь

#

"Ознаки терапевтичної дiї серцевих глiкозидiв:

"А-В-блокада І ступеня

"Покращення сну

"Уповiльнення частоти серцевих скорочень

"Зниження артеріального тиску

#

"В який термiн необхiдно призначати аспiрин у хворих на гострий iнфаркт мiокарда ?

5511, 0 "Через 2 години вiд початку больового синдрому

5512, 0 "Через добу вiд початку больового синдрому

5513, 100 "Одразу пiсля розвитку больового синдрому

5514, 0 "Наприкiнцi першого тижня

#

"Повну поперечну АВ-блокаду на ЕКГ діагностують на основі:

"Періодики Самойлова-Вінкебаха

"Незалежної діяльності передсердь та шлуночків

Збільшенням інтервалу PQ

"Деформації комплексу QRS

#

"При нестабiльнiй стенокардiї не призначається:

"Аспiрин

"Гепарин

"Ніфедипін

"Метопролол

"Клопідогрель

"Нітрогліцерин

#

"Вiдведення ЕКГ найбiльш iнформативнi при задньо-базальному iнфарктi мiокарда:

"II ,III ,AVF

"V1-V3

"V1R-V3R

"Вiдведення по Слопаку-Партiла

#

"У випадку поширенного М-подiбного QRS комплексу у вiдведеннi V1, можна думати:

"Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада передньо-верхньої гiлки лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада задньо-нижньої гiлки лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада правої нiжки пучка Гiса

#

"Дiї лiкаря на догоспiтальному етапi при наявностi у хворого пароксизму тріпотiння передсердь:

"Введення новокаїнамiду в/в

"Введення етацизина в/в

"Введення дiгоксину в/в

"Введення строфантину в/в

#

"Про синдром подовженого інтервала QT свідчить збільшення цього інтервалу понад:

"0,42с

"0,50с

"0,55с

"0,60с

#

"Ваше заключення (QRS=0,13с):

"Повна блокада ЛНПГ

"Повна блокада ПНПГ

"Неповна блокада ЛНПГ

"Неповна блокада ПНПГ

#

"Ваше заключення (QRS=0,13с):

"Неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса

"повна блокада ЛНПГ

"Повна блокада ЛНПГ з переважним блокуванням передньої гілки

"Блокада ПНПГ

"Блокада передньо-верхньої гілки ЛНПГ

#

"На наведеній ЕКГ є ознаки:

"Гострого великовогнищевого передньо-перегородочно-верхівкового ІМ

"Гострого великовогнищевого передньо-бокового ІМ

"Гострого дрібновогнищевого передньо-перегородочного ІМ

"Гострого інтрамірального передньо-перегоролочного ІМ

"Гострого порушення коронарного кровообігу субепікардіальних відділів передньо-перегородочної верхівкової ділянки лівого шлуночка

#

"В яких вiдведеннях ЕКГ реєструються ознаки iнфаркту мiокарда задньо-дiафрагмального вiддiлу лiвого шлуночку ?

"I, II, AVL

"V1- V3

"V4-V6

"III, AVF

#

"В яких вiдведеннях ЕКГ реєструються ознаки iнфаркту мiокарда передньобокового вiддiлу лiвого шлуночку ?

"II,III, AVF

"AVR

"I,II, AVL

"I, AVL, V5- V6

#

"ЗміниЕКГзумовлені:

"Гострою стадією великовогнищевого задньо-діафрагмального ІМ

"Підгострою стадією великовогнищевого задньо-діафрагмального ІМ з поширенням на бокову стінку і верхівку лівого шлуночка

"Підгострою стадією трансмурального задньо-діафрагмального ІМ

"Гострим дрібновогнищевим ІМ задньо-бокової ділянки лівого шлуночка

#

"Зміни ЕКГ характерні для дрібновогнищевого ІМ:

"Передньої локализації

"Передньо-бокової локализації

"Задньо-бокової локализації

"Задньо-діафрагмальної локализації

"Задньо-базальної локализації

#

"Частота синусового вузла в спокої у здорової людини:

"40 - 50 уд/хв

"60 - 90 уд/хв

"91-100 уд/хв

#

"Тривалiсть комплексу QRS (в сек) у здорових людей:

"0, 14 с

"0, 10 - 0,11 с

"0, 12 с

"0, 06 сек

#

"Тривалiсть зубця Р в нормi (в сек):

"0, 06

"0, 08

"0, 09

"0, 10

#

"Перiод деполяризацiї шлуночкiв на ЕКГ:

"Q-T

"QRS

"S-T

"T-T

#

"До якого рiвня треба пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск при лiкуваннi кардiогенного шоку?

"100 - 110 мм. рт. ст

"80-90 мм. рт. ст

"120-130 мм. рт. ст

#

"При повнiй атріовентрикулярнiй блокадi може бути використаний:

"Пропранолол

"Верапамiл

"Атропiн

"Дiгоксин

#

"Вiд чого залежить енергiя розряду дефiбрилятора при лiкуваннi аритмiй ?

"Вiд вiку хворих

"Вiд маси тiла

"Вiд характеру аритмiї

#

"З метою зменшення частоти шлуночкових скорочень при фібриляції передсердь не використовується:

"Пропранолол

"Верапаміл

"Дігоксин

"Ніфедипін

#

"ЕКГ - ознаки "перехiдної зони" в грудних вiдведеннях :

"R < S

"R=S

"R > S

#

"Дилятацiя серця призводить до :

"Брадикардiї

"Гіпертензiї

"Зниження серцевого викиду

#

"Шлуночковi екстрасистоли, що не потребують лiкування:

"Полiморфнi

"Залповi

"З"являються з частотою 1/10 синусових скорочень

"З"являються з частотою 1/20 синусових скорочень

"Спiвпадають з зубцем Т на ЕКГ

#

"При феноменi WPW ЕКГ може iмiтувати картину наступних захворювань серця,за винятком:

"Задньо-дiафрагмального iнфаркту мiокарда

"Передньо-перетинного iнфаркту мiокарда

"Повної AB - блокади

"Порушення внутрішньошлуночкової провiдностi

"Гострого коронарного синдрому

#

"При пароксизмальнiй надшлуночковiй тахiкардiї не використовується:

"Масаж каротидного синусу

"Верапамiл в/в

"Дігоксин в/в

"Атропiн в/в

"Пропранолол в/в

"Аденозин в/в

#

"При надшлуночковiй тахiкардiї зі зниженням артеріального тиску та ознаками шоку термiновою мiрою є:

"Електроiмпульсна терапiя

"Новокаїнамiд в/в

"Пропранолол в/в

"Лiдокаїн в/в

"Дiгоксин в/в

#

"При великовогнищевому пошкодженнi мiокарда на протилежнiй до електроду стiнцi спостерiгається:

"Елевацiя сегменту ST

"Високий "вiнцевий"T

"Депресiя сегменту ST

"Патологiчний Q

#

"Пацієнти з синдромом ранньої реполярізації шлуночків найбільш схильні до:

"Раптової смерті

"Ішемічної хвороби серця

"Аритмій серця

"Запальних захворювань міокарда

#

"Якими патологiчними станами частiше всього обумовлено виникнення передсердної пароксизмальної тахiкардiї з атріовентрикулярною блокадою ?

"Хронiчнi захворювання легень

"Дигiталiсна iнтоксикацiя

"Iнфекцiйний мiокардит

"Гострий iнфаркт мiокарда

"Гiперкалiємiя

#

"Яка переважно частота передсердних хвиль при фібриляції передсердь ?

"140-220 уд/хв

"220-350 уд/хв

"350-750 уд/хв

">700 уд/хв

#

"Яка переважно частота передсердних хвиль при тріпотiннi передсердь ?

"350-450 уд/хв

"220-350 уд/хв

"450-550 уд/хв

"550-700 уд/хв

#

"ЕКГ - ознаками iдiовентрикулярного ритму є всi перерахованi, за винятком:

"Ширина комплексу QRS бiльша 0,12 с

"Деформацiя комплексу QRS за типом двогiлкової блокади

"Наявнiсть зубця Р за комплексом QRS в усiх циклах

"Дискордантне змiщення ST i зубця T до головного зубця комплексу QRS

"Частота шлуночкових скорочень менше 40 в 1 хвилину

#

"Дефiбриляцiя проводиться:

"Стiльки, скiльки потрiбно

"Один раз

"1 - 5 разiв

"1-10 разiв

#

"Електрична дефiбриляцiя проводиться при :

"Асистолiї

"Фiбриляцiї шлуночкiв

"Неефективному "серцi

#

Якi ускладнення зустрiчаються частiше при дрiбновогнищевому iнфарктi мiокарда,нiж при великовогнищевому ?

"Шлуночкова екстрасистолiя

"Серцева недостатнiсть

"АВ - блокада

"Постiнфарктна стенокардiя

"Надшлуночкова екстрасистолiя

#

"Наперстянка уповiльнює частоту скорочень шлуночкiв при фiбриляцiї передсердь шляхом:

"Стимуляцiї тонуса вагуса

"Пригнічення ектопiчних вогнищ в передсердях

"Прямим пригнiченням проведення в АВ-вузлi

#

"У хворого частота серцевих скорочень була 170 в 1 хв,, а пiсля масажу каротидного синусу вона зменшилась до 75 в 1 хв. Ваше заключення:

"Синусова тахiкардiя

"Пароксизмальна надшлуночкова тахiкардiя

"Пароксизмальна шлуночкова тахiкардiя

#

"Протодіастолiчний ритм галопа бiльш всього характерний для:

"Гiпертиреоiдизму

"Лiвошлуночкової недостатностi

"Гiпертензiї

"Стеноза гирла легеневої артерiї

#

"ЕКГ-ознаками гострого трансмурального iнфаркту мiокарда є:

"Подовжений iнтервал R-R

"Депресiя сегменту S-T

"Iнверсiя зубця Т

"Наявнiсть патологiчного QS, підйом ST

#

"Дiагноз постiнфарктного кардiосклерозу виставляють через :

"2 тижнi

"4 тижнi

"6 тижнiв

"8 тижнiв

"10 тижнiв

#

"Метою призначення наперстянки при фiбриляцiї передсердь є:

"Вiдновлення синусового ритму

"Уповiльнення пульсацiї передсердь

"Уповiльнення частоти скорочень шлуночкiв

#

"Аритмiя, що найчастiше зустрiчається у хворих з мiтральним стенозом:

"Пароксизмальна передсердна тахiкардiя

"Шлуночкова тахікардія

"Фiбриляцiя передсердь

"АВ-дисоцiацiя

#

"Грудна жаба" за вiдсутнiстю ураження вiнцевих артерiй найчастiше зустрiчається при:

"Мiтральному стенозi

"Мiтральнiй недостатностi

"Стенозi легеневої артерiї

"Стенозi гирла аорти

"Аортальнiй недостатностi

#

"Синдром Морганьї-Адамса-Стокса найчастіше обумовлений:

"Пароксизмом фібриляції передсердь

"Пароксизмом тріпотіння передсердь

"Брадикардією та тлі атріовентрикулярної блокади

"Шлуночковою екстрасистолією по типу алоритмії

#

"Який засiб треба використовувати, якщо геморагiчнi ускладнення виникли під час лiкування гепарином ?

"Протамiнсульфат

"Вiтамiн К

"Хлористий кальцiй

"Фiбринолiзин

#

"Синдром WPW є наслiдком наявностi:

"Пучка Кента

"Пучка Джеймса

"Пучка Махайма

"Пучка Тореля

#

"При фiбриляцiї шлуночкiв необхiдно застосовувати :

"Внутрiшньосерцеве введення адреналiну

"Дефiбриляцiю

"В/в введення лiдокаїну

"В/в введення атропiну

#

"Які зміни на ЕКГ не характерні для гострого коронарного синдрому?

"Зміщення вниз сегменту ST більше, ніж на 1 мм

"Інверсія зубців Т

"Підйом сегменту ST над ізолінією

"Відсутність змін на ЕКГ

"Пароксизм фібриляції передсердь

#

"Найбiльш серйозне ускладнення при дифтерiйному мiокардитi:

"Перикардит

"Подовження iнтервалу Р-Q

"Повна AВ- блокада

"Депресiя сегменту SТ

"Тахiкардiя

#

"При синдромі Морганьї-Адамса-Стокса лікування починають з:

"Електрокардіостимуляції

"Введення атропіну

"Введення ізопротеренолу

"Введення гідрокортизону

"Зовнішнього масажу серця

#

"При синдромі WPW можлива одна з перерахованих пароксизмальних тахікардій (ПТ):

"Веретеноподібна ПТ

"ПТ с АВ-блокадою

"Ортодромна ПТ

"Двонаправлена ПТ

#

"Назвiть найбiльш ефективний засiб боротьби з больовим синдромом при iнфарктi мiокарда:

"Введення баралгiну

"Введення анальгiну з димедролом

"Введення морфіну

"Введення аміназину

#

"Назвiть ЕКГ - ознаки найгострiшої фази великовогнищевого iнфаркту мiокарда:

"Елевацiя сегменту ST над iзолiнiєю

"Поява негативного зубця Т

"Зниження амплiтуди зубця R

"Депресiя сегменту ST

#

"Який з антиангiнальних препаратiв протипоказаний при лiкуваннi стенокардiї Принцметала?

"Нiтроглiцерин

"Ніфедипін

"Верапамiл

"Пропранолол

"Молсідомін

#

"Якi заходи треба здiйснити пiсля вдалої дефiбриляцiї?

"Записати ЕКГ

"Змiряти центральний венозний тиск

"Змiряти кислотно-лужний баланс

"Визначити кiлькiсть електролiтiв кровi

#

"Дефібриляція ефективна при:

"Крупнохвильовій фібриляції шлуночків

"Асистолії

"Апное

"Повній АВ-блокаді

#

"Якi з перерахованих груп серцевих глiкозидiв менше впливають на частоту серцевих скорочень (ЧСС) та провiднiсть ?

"Препарати наперстянки

"Препарати строфанта

"В рiвнiй мiрi обидва впливають значно на ЧСС та провiднiсть

"Препарати наперстянки впливають на ЧСС i не впливають на провiднiсть

#

"Протипоказання до застосування пропранололу:

"Бронхіальна астма

"Подовжений QT-інтервал

"Інфаркт міокарда

"Артеріальна гіпертензія

"Шлуночкові порушення ритму

#

"При синдромi слабкостi синусового вузла показанням для iмплантацiї штучного водiя ритму є:

"Зомління

"Постiйний несинусовий ритм

"Брадикардiя менше 60 в 1 хвилину

#

"Стравохiднi вiдведення ЕКГ найбiльш iнформативнi при:

"Гiпертрофiї правого шлуночка

"Iнфарктi мiокарда

"Мiокардитах

"Для диференцiйної дiагностики шлуночкових i надшлуночкових тахiкардiй з широким комплексом QRS

#

"Якi порушення ритму найбiльш ефективно купіруються черезстравохiдною кардiостимуляцiєю?

"Фібриляція передсердь

"Тріпотiння передсердь

"Шлуночкова екстрасистолiя

#

"Назвiть показання до проведення тромболiтичної терапiї при великовогнищевому iнфарктi мiокарда:

"Молодий вiк хворого

"Час вiд початку больового синдрому не бiльше 6 годин

"Час вiд початку больового синдрому до 12 годин

"Загроза гострої лiвошлуночкової недостатностi

#

"Розрив міжшлуночкової перетинки характеризується:

"Падінням артеріального тиску

"Розвитком шлуночкових аритмій

"Появою пансистолічного шуму по лівому краю грудини

"Появою систолічного шуму на верхівці серця

#

"Тактика лiкування брадіаритмiчного кардiогенного шоку при iнфарктi мiокарда:

"Ендокардiальна кардiостимуляцiя

"Введення дофаміна

"Введення фуросеміда

"Введення гiдрокортизона

#

"В якому випадку при пароксизмi фібриляції передсердь не вводиться дiгоксин та верапаміл:

"Пароксизм з великою частотою скорочень шлуночкiв /бiльше 170 уд/хв

"Пароксизм фібриляції передсердь з широким QRS-комплексом при синдромi WPW

"Пароксизм фібриляції передсердь з вузьким QRS-комплексом при синдромi WPW

"Пароксизм фібриляції передсердь, що ускладнив перебiг гострого мiокардиту

#

"Назвiть протипокази для проведення електроiмпульсної терапiї:

"Iнтоксикацiя серцевими глiкозидами

"Синдром WPW

"Низький рiвень артерiального тиску

"Варикозне розширення вен нижнiх кiнцiвок

#

"За класифікацією B.Locon третій клас шлуночкових екстрасистол це:

"Більше 30 за годину

"Поліморфні екстрасистоли

"Спарені та групові екстрасистоли

"Шлуночкові екстрасистоли типу "R на T"

#

"Назвiть можливі ускладнення електроiмпульсної терапiї:

"Фiбриляцiя шлуночкiв

"Часта шлуночкова екстрасистолiя

"Опiк шкiри

"Повна АВ - блокада

#

"З перерахованих тромболітичних засобів антигенні властивості мають:

"Урокіназа

"Стрептокіназа

"Тенектеплаза

"Альтеплаза

#

"Якi порушення провiдностi часто зустрiчаються при iнфарктi мiокарда задньої стiнки лiвого шлуночка ?

6221, 0 "Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

6222, 0 "Блокада правої нiжки пучка Гiса

6223, 100 "А-В блокада

6224, 0 "Міжпередсердна блокада

#

"На догоспітальному етапі при інфаркті міокарда не застосовуються:

"Аспірин

"Бета-адреноблокатори в/в

"Нітрогліцерин в/в

"Гепарин в/в

"Еуфілін в/в

#

"Назвiть препарат, показаний на початку лiкування астматичного статусу:

"Адреналiн

"Еуфiлiн

"Дексаметазон

"Супрастин

#

"При ангінозному болю тривалістю більше 30 хвилин тромболітик може бути введений при таких змінах ЕКГ:

"Елевація сегменту ST

"Депресія сегменту ST

"Повна АВ-блокада

#

"Раптова вiдмiна яких препаратiв неприпустима при iшемiчнiй хворобi серця ?

"Нiтрати

"Антагонiсти кальцiю

"Бета-блокатори

"Аспiрин

#

"Чим загрожує поява раннiх шлуночкових екстрасистол у хворого з гострим iнфарктом мiокарда?

"Гострою лiвошлуночковою недостатнiстю

"Кардiогенним шоком

"Фiбриляцiєю шлуночкiв

"Приступами Морганьї-Адамса-Стокса

#

"При яких пароксизмальних порушеннях ритму ефективне внутрiшньовенне введення сульфату магнiя ?

"Фібриляція передсердь

"Тріпотiння передсердь

"Шлуночкова тахiкардiя типа "пірует"

"Надшлуночкова тахiкардiя

#

"Що таке синдром Фредерiка?

"Тріпотiння передсердь з повною АВ - блокадою

"АВ - блокада II ступеня з блокадою лiвої нiжки пучка Гiса

"Комбiнована блокада правої i лiвої нiжки пучка Гiса

#

"Ситуацiя, коли ритм передсердь i шлуночкiв контролюється рiзними водiями ритму, називається:

"Трифасцикулярна блокада

"WPW - синдром

"AВ - дисоцiацiя

"Блокада нiжок пучка Гiса

#

"Кардіогенний шок при інфаркті міокарда позначають за класифікацією Killip як:

"І клас

"ІІ клас

"ІІІ клас

"ІV клас

"V клас

#

"Про "загрозливі" шлуночкові екстрасистоли свідчать такі градації за В.Lown:

"0-1

"1-2

"3-5

"Шлуночкові екстрасистоли завжди є "загрозливі"

#

"Як виглядають ЕКГ - змiни у пацiєнтiв з гiпокалiємiєю:

"Високi, загостренi зубцi Т, подовження PR

"Зниження висоти зубця Т, поява U-хвилi

"Вiдсутнiсть Р-зубця

"Поширення QRS

#

"При гіпертиреозі найчастіше зустрічається порушення ритму:

"Шлуночкова тахікардія

"Фібриляція передсердь

"Атріо-вентрикулярні блокади

"Шлуночкова екстрасистолія

#

"До реперфузiйних аритмiй вiдносяться:

"Шлуночковi порушення ритму

"AВ - блокади

"Фібриляція передсердь

"Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

#

"Назвіть найбільш чутливий та специфічний тест на виявлення некрозу міокарда:

"Визначення тропоніна Т,І крові

"Визначення міоглобіну крові

"Визначення креатинфосфокінази крові

#

"Хвора I. 52 рокiв, тиждень тому прооперована в хiрургiчному вiддiленнi з приводу кили. Скарги на раптовий рiзкий бiль в груднiй клiтинi, задуху. Значний ціаноз, частота дихання - 34 в 1хв, P-s 124 в 1хв, АТ - 80/40, печiнка+3 cм. Ваш дiагноз?

"Тромбоемболія легеневої артерії

"IХС, гострий iнфаркт мiокарда

"Гострий iнфаркт мiокарда, синдром Морганьї-Адамса-Стокса

"Гострий iнфаркт мiокарда, кардiогенний шок

"Синдром Дресслера

#

"Покази для внутрiшньовенного крапельного введення нiтроглiцерину при гострому iнфарктi мiокарда:

"Збереження больового синдрому, наявнiсть ознак серцевої недостатностi

"Iнфаркт мiокарда правого шлуночка

"Кардiогенний шок

"Синдром Дресслера

"Гостра аневризма лiвого шлуночка

#

"Який термiн є оптимальним для призначення iнгiбiторiв ангiотензин-перетворюючого ферменту при гострому iнфарктi мiокарда ?

"Протягом перших 24-х годин

"В першi години захворювання

"Через тиждень

"Через мiсяць

#

"Місцем для нанесення прекардіального удару є:

"5-те міжреберря зліва від грудини

"На межі середньої та нижньої третини грудини

"5-те міжреберря справа від грудини

"В підключичній області справа

"В підключичній області зліва

#

"Зміни ЕКГ зумовлені:

"Гострим дрібновогнищевим ІМ передньо-бокової ділянки

"Гострим інтрамуральним ІМ верхівки і бокової стінки

"Великовогнищевим ІМ верхівки і бокової стінки в підгострій стадії

"Гострим задньо-боковим ІМ

#

"Ваше заключення по цій ЕКГ:

"Гостра стадія дрібновогнищевого передньо-бокового ІМ

"Гостра стадія інтрамурального передньо-бокового ІМ

"Гостра стадія трансмурального передньо-верхівково-бокового ІМ

"Підгостра стадія великовогнищевого передньо-бокового ІМ

"Великовогнищеві рубцеві зміни передньо-верхівково-бокової стінки лівого шлуночка

#

"Ваше заключення:

"Гострий великовогнищевий ІМ задньо-бокової ділянки лівого шлуночка

"Гострий трансмуральний ІМ передньо-верхівково-бокової стінки лівого шлуночка

"Рубцева стадія великовогнищевого передньо-бокового ІМ

"Гострий дрібновогнищевий ІМ передньо-верхівково-бокової локализації

"Гіпертрофія лівого шлуночка з його систолічним перевантаженням

#

"Ваше заключення :

"Групова шлуночкова екстрасистолія

"Передсердна екстрасистолія за типом бігемінії

"СА блокада І ступеня 3:2

#

"Ваше заключення:

"Шлуночкова екстрасистолія за типом тригемінії

"Шлуночкова екстрасистолія за типом квадригемінії

"Інтермітуючий синдром WPW

#

"Ваше заключення:

"Тріпотіння шлуночків

"Фібриляція передсердь на фоні синдрому WPW

"Пароксизм шлуночкової двонаправленої тахікардії

"Фібриляція шлуночків

#

"Ваше заключення:

"Пароксизм шлуночкової тахікардії

"Групові АВ екстрасистоли

"Пароксизм антидромної АВ тахікардії

#

"Ваше заключення:

"Тріпотіння передсердь

"Тріпотіння шлуночків

"Фібриляція шлуночків

"Фібриляція передсердь

#

"З якої дози гепарина сульфата починається лiкування гострого коронарного синдрома на догоспiтальному етапi:

"5 000 од

"40 000 од

"20 000 од

"25 000 од

#

"Ваш варiант тактики для купірування пароксизмальної надшлуночкової тахiкардiї:

"Лiдокаїн - новокаїнамiд - дефiбриляцiя

"Новокаїнамiд - етмозин - аміодарон

"Вагуснi проби - АТФ - верапаміл

#

"Ваш варiант тактики для купірування пароксизмальної шлуночкової тахiкардiї:

"Лiдокаїн - аміодарон - дефiбриляцiя

"Вагуснi проби - АТФ- аміодарон

"Вагуснi проби - АТФ- верапаміл

"Дiгоксин, панангiн - новокаїнамiд

#

"При синдромі WPW можлива одна з перерахованих пароксизмальних тахікардій (ПТ) :

"Антидромна ПТ

"Двонаправлена ПТ

"ПТ с АВ-блокадою

"Веретеноподібна ПТ

#

"В нормі амплітуда зубця Q не повинна перевищувати висоту зубця R у тому ж відведенні більше ніж:

"10%

"20%

"25%

"30%

"35%

#

"Яка клiнiчна ознака характерна для вазоспастичної стенокардiї?

"Бiль за грудиною пiд час швидкої ходьби

"Бiль за грудиною пiд час вдихання холодного повiтря

"Бiль за грудиною пiд час психоемоцiйної напруги

#

"В нормі тривалість зубця Q не повинна перевищувати:

"0,01с

"0,02с

"0,03с

"0,04с

"0,05с

#

"Якщо розвитку повної поперечної блокади передувала двопучкова блокада, то порушення АВ провідності найчастіше локалізується в:

"АВ-вузлі

"Стовбурі пучка Гіса

"Гілках пучка Гіса

"АВ-вузлі і гілках пучка Гіса

#

"Ознаками трансмуральної ішемії міокарда на ЕКГ є:

"Зміщення вниз сегменту ST

"Негативний коронарний Т

"Підйом сегменту ST над ізолінією

"Шлуночкова бігемінія

#

"У хворого два тижні зберігається пароксизм фібриляції передсердь з частотою шлуночкових скорочень 110-120 в 1 хв. Гемодинаміка стабільна. Тактика лікаря швидкої допомоги:

"Внутрішньовенне введення новокаїнаміду

"Проведення електроімпульсної терапії

"Внутрішньовенне введення дігоксину, госпіталізація хворого

#

"Чи вiрне положення: "Рання постiнфарктна стенокардiя - це клiнiчна форма нестабiльної стенокардiї, що характеризується появою приступiв стенокардiї терміном від 3 до 28 діб пiсля розвитку гострого iнфаркту мiокарда?

"Так, вiрно

"Нi, невiрно

#

"Який з перерахованих препаратiв не використовується для лiкування астматичного статусу?

"Дексаметазон

"Еуфiлiн

"Верапамiл

"Но-шпа

"Адреналiн

#

"Чи вiрне положення, що у хворих з iнфарктом мiокарда без патологiчного Q вища вiрогiднiсть розвитку повторного iнфаркту мiокарда?

"Вiрно

"Невiрно

#

"Для гiпертрофiчної кардiомiопатiї характерно:

"Значнi атеросклеротичнi ураження вiнцевих артерiй

"Природженi аномалiї вiнцевих артерiй

"Ураження стовбура лiвої вiнцевої артерiї

"Гiпертрофiя лiвого шлуночку без дилятацiї та причин для гiпертрофiї

#

"Який препарат не використовують на догоспiтальному етапi з метою купірування ускладненого гiпертензивного кризу ?

"Папаверин, дибазол

"Лабеталол

"Пропранолол

"Урапідил

#

Яке з перерахованих ускладнень не зустрічається при прискореному введеннi дофаміну внутрiшньовенно крапельно:

"Пiдвищення артерiального тиску

"Тахiкардiя

"Порушення ритму

"Рiзке зниження артерiального тиску

#

"У хворого з постійним водієм ритму виник пароксизм шлуночкової тахікардії з ознаками аритмогенного шоку. Тактика лікаря швидкої допомоги:

"Введення лідокаїну в/в

"Введення новокаїнаміду в/в

"Негайне проведення електроімпульсної терапії

"Введення дофаміну в/в крапельно

#

"Для купірування приступiв шлуночкової тахiкардiї при неефективностi лiдокаїна може бути використаний:

"Новокаїнамiд

"Дігоксин

"Пропраналол

"Верапамiл

"Строфантин

#

"Більш важкими і прогностично несприятливими вважають:

"Дистальні АВ блокади

"Проксимальні АВ блокади

"Блокади на рівні АВ візла

"АВ блокади на рівні міжвузлових трактів

#

"При веретеноподібній поліморфній шлуночковій тахікардії застосовуються препарати:

"Магнія сульфат

"Новокаїнамід

"Аміодарон

"Дизопірамід

#

"Який препарат найбiльш доцiльний для купірування нейро-вегетативних пароксизмiв при гiпертензивних кризах:

"Пентамiн

"Дибазол

"Нітрогліцерин

"Пропранолол

#

"ЕКГ-ознаки субепікардіального інфаркту міокарда:

"Елевація сегменту ST

"Депресія сегменту ST

"Двофазний зубець Т з перевагою негативної фази

"Негативний симетричний зубець Т

"Високий "коронарний" зубець Т

#

"Яка повинна бути терапiя хворих з гiпертензивним кризом, що ускладнився гострою коронарною недостатнiстю?

"Клофелiн в/в

"Пентамiн в/в

"Фуросемід в/в

"Нiтроглiцерин в/в крапельно

#

"Чи вiрне положення, що всi види шлуночкових порушень ритму мають несприятливе прогностичне значення у хворих з гострим iнфарктом мiокарда?

"Вiрно

"Невiрно

#

"Вкажiть найбiльш вiрогiднi причини "раптової коронарної смертi":

"Шлуночкова тахiкардiя

"Асистолiя

"Фібриляцiя шлуночкiв

"Електромеханiчна дисоцiацiя

#

"Фібринолітична терапія може проводитись:

"При нестабільній стенокардії

"В перші 6 годин інфаркту міокарда без підйому сегмента ST

"В перші 6 годин інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST

"В кінці першої доби будь-якого інфаркту міокарда

#

"Тактика лiкаря ШМД при аритмiчному кардiогенному шоцi:

"Iнфузiя дофамiна

"Введення наркотичних анальгетикiв

"Нормалiзацiя ритму серця

#

"Лiдокаїн при гострому iнфарктi мiокарда використовується:

"З метою профiлактики порушень ритму

"Для купірування пароксизму фібриляції передсердь

"Для лiкування шлуночкових порушень ритму

"Для купірування надшлуночкових порушень ритму

#

"Який препарат є препаратом вибору для купірування надшлуночкової пароксизмальної тахiкардiї з широким QRS-комплексом при WPW - синдромi?

"Лiдокаїн

"Етмозин

"Верапаміл

"Аміодарон

#

"Введення якого препарату протипоказане для купірування шлуночкової пароксизмальної тахікардiї?

"Аміодарон

"Дiгоксин

"Пропрафенон

"Етмозин

#

"Максимально допустимий рiвень зниження АТ при купіруваннi гiпертензивного кризу:

"На 1/4

"На 1/3

"На 1/2

#

"Якi з перерахованих препаратiв використовуються при iнфарктi мiокарда з метою обмеження зони некрозу:

"Антагонiсти кальцiя

"Бета-блокатори

"Серцевi глiкозиди

"Петльові діуретики

#

"Вкажіть режим дозування еноксапарину (клексану) для лікування Q-негативного інфаркту міокарда :

"40 мг підшкірно 2 рази на добу

"20 мг підшкірно 1 раз на добу

"80 мг в/в 1 раз на добу

"1 мг/кг маси тіла підшкірно 2 рази на добу

#

"За класифікацією В.Lown 4А та 4Б клас шлуночкових екстрасистол це:

"Більше 30 екстрасистол за годину

"Поліморфні шлуночкові екстрасистоли

"Спарені та групові екстрасистоли

"Шлуночкові екстрасистоли типу "R на T"

#

"Найбільш швидкий та контрольований антигіпертензивний ефект при в/в введенні викликає:

"Пентамін

"Клофелін

"Пропранолол

"Нітропрусид натрію

"Фуросемід

#

"Протипоказом до застосування наперстянки є:

"Фібриляція передсердь при гострому iнфарктi мiокарда

"Дилятацiйна кардіоміопатiя

"Гiпертрофiчна кардiомiопатiя

"Блокада правої нiжки пучка Гiса

#

"Ваше заключення:

"Синдром Фредеріка

"Фібриляція передсердь

"Тріпотіння передсердь

#

"Діастолiчна функцiя лівого шлуночка страждає при:

"Дилятацiйнiй кардiомiопатiї

"Гiпертрофiчнiй кардiомiопатiї

"Нейроциркуляторнiй дистонiї

"Постінфарктному кардіосклерозі

#

"Який антиаритмiчний препарат є найбiльш ефективним i безпечним для лiкування порушень ритму у хворих з гiпертрофiчною кардiомiопатiєю?

"Хiнiдин

"Етмозин

"Новокаїнамiд

"Амiодарон

#

"Якi з перерахованих ЕКГ - ознак є характерними для гiпертрофiчної кардiомiопатiї ?

"Високi, загостренi зубцi Т в V1-V6 вiдведеннях

"Глибокий зубець S в V5-V6 вiдведеннях

"Негативнi, глибокi, бiльше 10 мм зубцi Т в V4-V6 вiдведеннях

#

"Який препарат з перерахованих необхiдно вводити при асистолiї?

"Адреналiн

"Аміодарон

"Лiдокаїн

"Калiя хлорид

#

"Про що свiдчить наявнiсть ,,дефiциту пульса" у хворого з фiбриляцiєю передсердь в процесi лiкування препаратами наперстянки?

"Недостатню дозу серцевих глiкозидiв

"Передозування серцевих глiкозидiв

#

"Наперстянка при тріпотiннi передсердь може призвести до:

"Асистолiї передсердь

"Передсердної бiгемiнiї

"Фiбриляцiї передсердь

"Передсердної тахiкардiї

#

"При якому порушеннi ритму лiкування обов"язково треба розпочинати з внутрiшньовенного введення препаратiв калiю ?

"Синдром тахi-брадикардiї

"АВ - блокадi I ступеня

"Синусовiй тахiкардiї

"Порушеннях ритму при передозуваннi серцевих глiкозидiв

#

"Найбiльш грiзне ускладнення при постiйнiй формi фiбриляцiї передсердь:

"Тромбоемболiчнi ускладнення

"Порушення АВ - провiдностi

"Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

#

"Який з перерахованих препаратів не впливає на зниження тиску в системі легеневої артерії з метою лікування набряку легень:

"Введення морфiну

"Накладання венних джгутiв

"Призначення нiтроглiцерину пiд язик

"Введення адреналiну в/в

"Введення фуросеміду

#

"Який лабораторний показник застосовується для контроля при лiкуваннi гепарином?

"Частково активований тромбопластиновий час

"Протромбiновий iндекс

#

"Який антиаритмічний препарат має найменшу проаритмогенну дію у хворих з гострим інфарктом міокарда ?

"Хінідин

"Новокаїнамід

"Етацизин

6964, 100 "Аміодарон

#

"Покази до використання еуфiлiна при набряку легень:

"Використовується завжди

"Не використовується

"Використовується при супутньому бронхоспазмi та затрудненнi дихання

#

"Який найбільш частий механiзм виникнення надшлуночкової пароксизмальної тахiкардiї?

"Re-entry

"Пiдвищення автоматизму

"Механiзм парасистолiї

#

"За класифікацією В.Lown 5 клас шлуночкових екстрасистол це:

"Більше 30 ектсрасистол за годину

"поліморфні шлуночкові екстрасистоли

"Спарені та групові екстрасистоли

"Шлуночкові екстрасистоли типу "R на Т"

#

"Найбiльш частим побiчним ефектом при прийомi нiтроглiцерину є:

"Екстрасистолiя

"Порушення зору

"Зниження артеріального тиску

#

"Коронарний резерв - це:

"Здатнiсть коронарних артерiй збiльшувати кровоток адекватно потребам мiокарда

"Здатнiсть коронарних артерiй депонувати кров

"Здатнiсть серця збiльшувати серцевий викид

#

"Якi з перерахованих препаратiв впливають на зменшення смертностi у хворих з ішемічною хворобою серця?

"Нiтрати

"Антагонiсти кальцiя

"Бета-адреноблокатори

"Антиаритмiчнi препарати

#

"Ваше заключення:

"Фібриляція передсердь

"Тріпотіння передсердь, регулярна форма

"Тріпотіння передсердь, нерегулярна форма

#

"Який препарат з нижчеперерахованих є найбiльш ефективним для купірування нападу вазоспастичної стенокардiї?

"Дипiридамол (Курантил)

"Аспiрин

"Пропранолол

"Нiфедипiн

#

"Загрозливим ускладненням терапiї дiуретиками є :

"Порушення провiдностi серця

"Значне пiдвищення артеріального тиску

"Синдром слабкостi синусового вузла

"Поява шлуночкових порушень ритму

#

"Яке з перерахованих видiв порушень внутрішньошлуночкової провiдностi може зустрiчатись у молодих пацiєнтiв з вегететивною дисфункцiєю?

"Повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада передньо-верхньої гiлки пучка Гiса

"Блокада задньо-нижньої гiлки пучка Гiса

"Повна блокада правої нiжки пучка Гiса

#

"Яку область мiокарду лiвого шлуночку вiдображають додатковi груднi вiдведення V7-V9?

"Передньо-перетинну область

"Верхiвку серця

"Передньобазальну область

"Задньобокову, задньобазальну область

#

"Поява патологiчного зубця Q характерна для :

"Дрiбновогнищевого iнфаркту мiокарда

"Iнтрамурального iнфаркту мiокарда

"Великовогнищевого iнфаркту мiокарда

#

"Пояснiть чому з метою контроля серцевого ритму найчастiше фiксується II вiдведення ЕКГ?

"Краще вiзуалiзується QRS - комплекс

"Легше iнтерпретується,нiж III вiдведення

"Найкраще вiдображає змiни в скороченнi передсердь

#

"Який iнтервал ЕКГ називається електричною систолою шлуночкiв?

"PQ

"QU

"QT

"TP

#

"Скiльки iснує ступенiв синопередсердних блокад ?

"Один

"Два

"Три

"Чотири

#

"Для надання невідкладної допомоги хворому з гіпертензивним кризом та лівошлуночковою недостатністю доцільно використовувати:

"Строфантин

"Нітрогліцерин

"Пентамін

"Еуфілін

#

"Перевагу яким кортикостероїдам надають в лiкуваннi астматичного статусу при бронхіальній астмі ?

"Гiдрокортизон

"Преднiзолон

"Дексаметазон

#

"Використання аспiрина при нестабiльнiй стенокардiї обумовлено:

"Пiдвищенням синтезу простациклiна

"Пiдвищенням фiбринолiтичної активностi кровi

"Дезагрегацiйними властивостями малих доз аспiрина

#

"Який препарат може використовуватись при АВ - блокадi III ступеня, що ускладнила перебiг iнфаркту мiокарда?

"Лiдокаїн

"Пропранолол

"Новокаїнамiд

"Iзопротеренол (ізадрин)

#

"Який позитивний ефект досягається у хворих на гострий iнфаркт мiокарда в першi 3-6 тижнiв при призначеннi їм iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

"Зменшення приступiв стенокардiї

"Зменшення частоти фiбриляцiї шлуночкiв

"Зменшення смертностi

#

"Яке ускладнення може виникнути у пацiєнтiв з довго iснуючою фiбриляцiєю передсердь при вiдновленнi у них синусового ритму (методом електроімпульсної терапії)?

"Зниження артеріального тиску

"Серцева недостатнiсть

"Тромбоемболiя мозкових судин

#

"При повній АВ блокаді ритм шлуночків, як правило:

"Регулярний

"Періодично нерегулярний

"Абсолютно нерегулярний

#

"Які порушення ритму, що виникають на тлі гострого інфаркту міокарда, не погіршують прогноз захворювання?

"Шлуночкова тахікардія

"Прискорений ідіовентрикулярний ритм

"Політопна шлуночкова екстрасистолія

"Рання шлуночкова екстрасистолія типа R на T

"Парна шлуночкова ексрасистолія

#

"У хворих, що страждають на клiмактеричну кардіоміопатію, зниження сегменту ST та iнверсiя зубця Т найчастiше зустрiчаються :

"V5-V6 вiдведеннях ЕКГ

"II, III, avF

"V1-V4 вiдведеннях

"Не зустрiчається

#

"Якi з перерахованих ЕКГ-ознак не спостерігаються при гострому мiокардиті ?

"Порушення ритму

"Подовження iнтервалу PQ

"Депресiя сегменту ST

"Пiдйом сегменту ST

#

"Якi з перерахованих препаратiв не підвищують концентрацію дігоксина в плазмі крові при їх поєднаному призначенні?

"Хiнiдин

"Аміодарон

"Верапамiл

"Фенобарбітал

#

"Для синдрому слабкостi синусового вузла не характерні:

"Синдром тахі-брадикардії

"Стiйка синусова брадикардiя

"Синопередсерднi блокади

"АВ - блокади I-II ступеня

#

"При трiпотiннi передсердь з функцiональною блокадою в АВ - вузлi 2:1, зазвичай:

"Частота скорочень шлуночкiв складає 300 в 1 хв

"Частота скорочень передсердь складає 300 в 1 хв, а шлуночкiв - 150 в 1 хв

"Частота скорочень передсердь складає 150 в 1 хв, а шлуночкiв - 300 в 1 хв

"Однакова частота скорочень передсердь та шлуночкiв

#

"Позитивна iнотропна дiя препарата означає, що вiн:

"Збiльшує частоту скорочень серця

"Посилює скоротливу силу мiокарда

"Посилює дiю iнших препаратiв

#

"Якi змiни на ЕКГ характернi для гiперкалiємiї ?

"Фiбриляцiя передсердь

"Фiбриляцiя шлуночкiв

"Зниження амплiтуди зубця Т, подовження QT - iнтервалу

"Високий загострений зубець Т, скорочення QT - iнтервалу

#

"Які порушення провідності можуть корегуватися за допомогою черезстравохідної кардіостимуляції?

"Порушення АВ - провідності

"Сино-передсердні блокади

"Блокада лівої ніжки пучка Гіса

"Міжпередсердна блокада

#

"Артерiя, що постачає кров"ю АВ - вузол, як правило, вiдходить вiд:

"Лiвої коронарної артерiї

"Передньої нисхiдної коронарної артерiї

"Правої коронарної артерiї

"Лiвої огинаючої коронарної артерiї

#

"Ознаками успiшного тромболiзису є наступні нижче перерахованi, за винятком:

"Вiдсутнiсть тромба при коронарографiї через 24-48 годин

"Поява реперфузiйних аритмiй

"Нормалiзацiя патологiних змiн сегменту ST

"Посилення больового синдрому

#

"Варiантна стенокардiя (Принцметала) характеризується :

"На ЕКГ є депресiя сегменту ST

"Бiль за грудиною виникає пiд час значних фiзичних навантажень

"Має добрий перебiг

"Погiршення клiнiчного перебiгу при прийомi пропранололу

#

"Початкові клінічні симптоми розшаровуючої аневризми аорти:

"Пароксизм фібриляції передсердь

"Збільшення тупості судинного пучка, підвищення артеріального тиску, інтенсивний біль в грудній клітці

"Низький рівень артеріального тиску

#

"Який з перерахованих тромболітиків можна вводити однократним болюсом?

"Тенектеплаза

"Стрептокіназа

"Альтеплаза

#

"Який препарат використовується для лiкування кровотечi, що ускладнила проведення тромболiзису?

"Амiнокапронова кислота

"Вiкасол

"Протамiна сульфат

"Вiтамiн В-12

#

"При лiкуваннi ускладнених гiпертензивних кризiв перевагу надають:

"Внутрiшньовенному введенню периферичних вазодилятаторiв

"Внутрiшньовенному введенню сульфата магнiя

"Прийому швидкодіючих антигiпертензивних препаратiв всередину

#

"При лiкуваннi неускладнених гiпертензивних кризiв перевагу надають:

"Прийому антигiпертензивних препаратiв всередину, що володiють швидкою дiєю, або внутрiшньом"язовим iн"єкцiям

"Внутрiшньовенним iн"єкцiям ганглiоблокаторiв

"Внутрiшньовенним введенням дiуретикiв та сульфата магнiя

#

"Коронарний кровоток досягає максимума пiд час:

"Систоли

"Дiастоли

"Пiдтримується на одному й тому ж рiвнi протягом серцевого цикла

#

"При якому ступенi стенозу коронарних артерiй частiше всього з"являються клiнiчнi симптоми IХС(ішемічної хвороби серця)?

"10%

"25%

"50%

"75%

#

"Електрокардiографiчним вiдображенням iнфаркта базальних вiддiлiв задньої стiнки можуть бути :

"Патологiчний зубець Q в II, III, avF вiдведеннях

"Патологiчний зубець Q в V1-V3 вiдведеннях

"Високi зубцi R в V1-V3 вiдведеннях

"Зубець R в вiдведеннi I бiльше 25 мм

#

"Збiльшення збудливостi мiокарда при дигiталiзацiї може бути результатом дефiцита:

"Кальцiя

"Залiза

"Натрiя

"Калiя

#

"Вiдсутнiсть ефекта вiд електроiмпульсної терапiї при фібриляції передсердь на тлі мiтральної вади серця може бути результатом:

"Значної недостатностi мiтрального клапана

"Поєднання недостатностi та стеноза лiвого АВ отвору

"Значної дилятацiї лiвого передсердя

"Значного кальцинозу мiтрального клапана

#

"При гiпертензивному кризi, що ускладнився гiпертензивною енцефалопатiєю не показане введення:

"Сульфату магнiя

"Фуросемiду

"Пентамiну

"Нітрогліцерину

#

"Головним критерієм діагностики порушень ритму серця є:

"Клінічна картина захворювання

"Аускультація серця

"Вимірювання пульсу

"ЕКГ-діагностика

#

"Феномен WPW -це:

"ЕКГ - ознаки WPW з пароксизмами тахiкардiї

"ЕКГ - ознаки WPW

"Минучий синдром WPW

"ЕКГ - ознаки WPW без пароксизмiв тахiкардiї

#

"При великовогнищевому iнфарктi мiокарда передньої стiнки лiвого шлуночка реципрокнi (дзеркальнi) змiни будуть в вiдведеннях:

"I, II AVL

"AVR

"V3-V6

"III, AVF, Dorsalis по Небу

#

"З якою метою проводять ,,холодову" пробу при ішемічній хворобі серця?

"Дiагностики коронарного вазоспазму

"Оцiнки функцiонального стану мiокарда

"Дiагностики дисметаболiчних змiн мiокарда

#

"Які біохімічні маркери крові асоціюються з високим ризиком гострого коронарного синдрому?

"АЛТ, АСТ

"ЛДГ-1, ЛДГ-5

"СРБ (С-реактивний білок)

"Лужна фосфотаза

#

"Поодинокi шлуночковi екстрасистоли у осiб без ознак захворювання серцево-судинної системи є показом до:

"Внутрiшньовенного введення аспаркаму

"Внутрiшньовенного введення новокаїнамiду

"Внутрiшньовенного введення сульфата магнія

"Не потребують лiкування

#

"Інфаркт міокарда правого шлуночка найчастіше зустрічається:

"Як ізольоване ураження правого шлуночка

"В поєднанні з інфарктом міокарда задньої стінки лівого шлуночка

"В поєднанні з інфарктом міокарда передньої стінки лівого шлуночка

"В поєднанні з високим інфарктом міокарда бокової стінки лівого шлуночка

#

"Фізіологічна частота ритму АВ сполучення:

"Менше 40 за хв

"40-60 за хв

"60-100 за хв

"більше 100 за хв

#

"Які ускладнення можливі при застосуванні ніфедипіну під час купірування гіпертензивного кризу:

"Неконтрольована артеріальна гіпотензія

"Парадоксальний підйом артеріального тиску

"Брадикардія

"АВ-блокада

#

"Дофамiн в дозi до 5 мкг/кг хв. покращує iнотропну функцiю мiокарда завдяки стимуляцiї:

"b-1 рецепторiв мiокарда

"b-2 рецепторiв периферичних судин

"а-1 рецепторiв судин

"a-1 та a-2 рецепторiв

#

"Хiрургiчне лiкування нестабiльної стенокардiї повино проводитись:

"При наявностi шлуночкових аритмiй

"Як можна ранiше пiсля виникнення нестабiльностi

"При вiдсутностi ефекта вiд медикаментозної терапiї

#

"При великовогнищевому задньо-базальному iнфарктi мiокарда реципрокнi (дзеркальнi) змiни будуть в вiдведеннях:

"I, II, III

"AVR, AVL, AVF

"V1-V3

#

"Привираженійсинусовійтахікардіїсегмент ST:

"Залишається на ізолінії

"Відмічається його еле вація до 1 мм

"Відмічається його косовисхідна депресія

#

"Найчастіша форма порушень ритму у хворих з синдромом WPW:

"Фібриляція передсердь

"Тріпотіння передсердь

"Реципрокні АВ тахікардії

"Фібриляція шлуночків

"Екстрасистолія

#

"Поява патологічного зубця Q характерна для:

"Гострої коронарної недостатності

"Великовогнищевого інфаркту міокарда

"Інтрамурального інфаркта міокарда

"Дрібновогнищевого інфаркта міокарда

"Нестабільної стенокардії

#

"Електрокардіографічні ознаки фібриляції передсердь:

"Розширення комплексу QRS

"Підйом сегменту ST

"Депресія сегменту ST

"Відсутність зубця Р, наявність хвильf

#

"Яка область рахується типовим мiсцем локалiзацiї болi при стенокардiї напруги?

"Верхiвка серця

"Лiва лопатка

"Епiгастральна дiлянка

"Ретростернальна дiлянка з iррадiацiєю в лiву половину грудної клiтки

#

"Больовий синдром зникає повнiстю при стенокардiї напруги при зупинцi хворого через:

"20 хв

"Тiльки пiсля прийому нiтроглiцерина

"Тiльки в горизонтальному положеннi

"Через 5-10 хв

#

"Позитивний ефект нiтроглiцерина при стенокардiї напруги буде через:

"30 хв

"10-15 хв

"1-2 хв

#

"Сучасна класифiкацiя стабiльної стенокардiї передбачає наявнiсть функцiональних класiв:

"Двох

"П”яти

"Десяти

"Чотирьох

#

"Стабiльною стенокардiєю напруги рахується стенокардiя, що турбує хворого з однаковою частотою при фiксованому рiвнi навантаження:

"1 рiк

"2 тижнi

"1 мiсяць

"6 мiсяцiв

#

"Основним в дiагностицi ішемічної хвороби серця є :

"Аускультацiя

"ЕКГ - дiагностика

"Наявнiсть порушення ритму серця

"Анамнез, скарги

#

"Для болi в груднiй клiтцi при перикардитi характерним є:

"Минає через 5 хв пiсля прийому нiтроглiцерину

"Залежить вiд фази дихання i може ховатися пiд маскою постiнфарктної стенокардiї

"Часто супроводжується типовими змiнами на ЕКГ

#

"Для постiнфарктної стенокардiї є типовим ствердження:

"Частiше зустрiчається у хворих з трансмуральним iнфарктом мiокарду

"Виникає через мiсяць пiсля розвитку гострого iнфаркту мiокарду

"Являється поганою прогностичною ознакою у хворих з гострим iнфарктом мiокарду

#

"При нестабiльній стенокардiї не показане використання препаратів:

"Нiтратів

"Бетаблокаторів

"Антагонiстів кальцiя

"Тромболiтиків

#

"Метод черезстравохідної кардіостимуляції не застосовується при наступних порушеннях ритму:

"A-В-вузлова надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

"Тріпотіння передсердь

"Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія при синдромі WPW

"Шлуночкова тахікардія

#

"Найчастiшим ускладненням при гострому iнфарктi мiокарда є:

"Розрив серця

"Гостра аневризма

"Порушення ритму серця

"Синдром Дресслера

#

"Протипоказом для призначення бета-блокаторiв при гострому iнфарктi мiокарда є:

"Фібриляція передсердь

"Надшлуночкова пароксизмальна тахiкардiя

"Шлуночкова екстрасистолiя

"АВ - блокада

#

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________