Статті

Питання для самопідготовки до тестового комп’ютерного екзамену для лікарів – слухачів одноденних тренінгів

 

"Перiод реполяризацiї шлуночкiв визначає iнтервал:

"P-Q

"Q-T

"QRS

"S-T

"T-P

#

"Центр автоматизму першого порядку - це:

"Пейсмекернi клiтини в передсердях

"Синусовий вузол

"Стовбур пучка Гiса

"Гiлки (нiжки) пучка Гiса

"Розгалуження волокон Пуркiньє

#

"Тривалiсть iнтервалу PQ при нормальнiй частотi серцевого ритму:

"0. 10 - 0.12 сек

"0. 12 - 0.20 сек

"0. 20 - 0.24 сек

#

"На ЕКГ зубець Р вiдтворює :

"Деполяризацiю передсердь

"Деполяризацiю шлуночкiв

"Реполяризацiю шлуночкiв

"Реполяризацiю A-В вузла

#

"ЕКГ - ознаки мiграцiї суправентрикулярного водiя ритму:

"Змiни форми зубця Р в одному вiдведеннi

"Нерiвнiсть iнтервалiв PQ

"Поступове подовження iнтервалiв РР при переходi водiя ритму вiд синусового вузла до центрiв автоматизму другого порядку

"Вiдсутнiсть компенсаторних пауз

#

"Варiанти змiщення сегменту SТ, типовi для приступу стенокардiї з субендокардiальною iшемiєю:

"Косе нисхiдне змiщення вниз сегменту ST

"Косе висхiдне змiщення вниз сегменту ST

"Горизонтальне змiщення вниз сегменту ST

"Пiдйом сегменту ST над iзолiнiєю

#

"При сино-передсерднiй блокадi II ступеня перiодично випадають:

"Передсердний зубець Р

"Шлуночковий комплекс QRS

"Водночас передсердний зубець Р i шлуночковий комплекс QRS

#

"Може призвести до повної блокади проведення iмпульсу вiд передсердь до шлуночкiв ураження:

"Мiжвузлових трактiв

"АВ сполучення

"Правої нiжки пучка Гiса

"Лiвої нiжки пучка Гiса

"Волокон Пуркiньє

#

"Ступiнь АВ-блокади при уповiльненнi передсердно-шлуночкової провiдностi:

"І ступiнь

0 "ІІ ступiнь

"ІІІ ступiнь

#

"При перiодичнiй блокадi одного з передсердних iмпульсiв реєструється АВ-блокада:

"І ступеня

"ІІ ступеня

"ІІІ ступеня

#

"Серцеві глікозиди не призначаються при:

"Фібриляції передсердь

"Гострому інфаркті міокарда

"Тріпотінні передсердь

"Застійній серцевій недостатності з фібриляцією передсердь

#

"У випадку втрати свiдомостi, рiдкого пульсу, судом, зупинки дихання можна думати про розвиток :

"Тромбоемболiї гiлок легеневої артерiї

"Синдрому Уотерхаузена-Фридериксена

"Синдрому Морганьї-Адамса-Стокса

"Iнфаркта мiокарда

#

"Якi ЕКГ змiни реєструються у пацiєнтiв при передозуваннi препаратiв дигiталiса ?

"Поширення комплексному QRS, скорочення iнтервалу PR

"Коритоподiбне змiщення сегменту ST пiд iзолiнiю, подовження iнтервалу PR

"Подовження QT iнтервалу

"Збiльшення амплiтуди зубця Т

#

"Ефективний засiб для лiкування шлуночкових аритмiй:

"Атропiн

"Верапамiл

"Аміодарон

"Дiгоксин

#

"Покази до електроiмпульсної терапiї при надшлуночковiй пароксизмальнiй тахікардiї:

"Неефективнiсть реанiмацiйних заходiв

"Систолiчний артеріальний тиск > 180 мм рт. ст

"Наявнiсть зростаючої лiвошлуночкової недостатностi

"Вiдсутнiсть лiвошлуночкової недостатностi

#

"Основнi диференцiйно-дiагностичнi критерiї больового синдрому при гострому інфаркті міокарда та приступі стенокардiї:

"Тривалiсть больового синдрому бiльше 15 хв

"Наявнiсть на ЕКГ змiн ST-T

"Набряки на гомiлках

"Локалiзацiя болю

"Пiдвищення артеріального тиску

#

"При якому з перерахованих порушень ритму найбільш ефективним є застосування аміодарону ?

"Тріпотіння передсердь

"Фібриляція передсердь

"Шлуночкова тахікардія

#

"При інфаркті міокарда відведення V1-V2 відображають зміни:

"Передньо-перетинної ділянки

"Передньої стінки лівого шлуночка

"Вірхівки лівого шлуночка

"Бокової стінки лівого шлуночка

"Базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка

#

"На ЕКГ в динамiцi зненацька виникло: вiдхилення осi праворуч, високi гострокiнцевi Р в III i AVF, високi R в V1V2V3, глибокий S в V5V6, комплекс QRS в відведенні V1 типу rSR. Причини цих змін:

"Iнфаркт мiокарда

"Повна АВ - блокада

"Тромбоемболiя гiлок легеневої артерiї

"Гiпертензивний криз

#

"Невiдкладна допомога при набряку легень з пониженим артерiальним тиском:

"Нiтроглiцерин

"Дофамiн

"Еуфiлiн

"Амiназин

"Пропранолол

"Норадреналiн

#

"Для діагностики високого переднього інфаркта міокарда інформативні відведення:

"ІІ,ІІІ, avF, V7-V9

"І, avL, v5-v6

"ІІ, ІІІ, avF, v3-v4

"v1-v4 на два ребра вище

"V7-v9, відведення за Слопаком

#

"Змушене положення, вздуття вен шиї , експiраторна задишка, в легенях - сухi хрипи на тлi подовженого видоху, характернi для:

"Приступу бронхiальної астми

"Емфiземи легень

"Бронхiту

"Серцевої астми

"Декомпенсованої мiтральної вади серця

#

"При лiкуваннi кардiогенного шоку використовують:

"Пропранолол

"Мезатон

"Дофамiн

"Гiдрокортизон

"Верапамiл

"Строфантин

#

"При синоатріальній блокаді показане застосування:

"Препаратів калію

"Атропіну

"Лідокаїну

"Дігоксину

"Аміодарону

#

"Подовжений QT- iнтервал може стати причиною для виникнення наступних порушень ритму:

"Фібриляція передсердь

"Тріпотiння передсердь

"Шлуночкова тахiкардiя

"Надшлуночкова екстрасистолiя

"Надшлуночкова пароксизмальна тахiкардiя

#

"При інфаркті міокарда відведення V3 відображає зміни:

"Передньо-перетинної ділянки

"Передньої стінки лівого шлуночка

"Верхівки лівого шлуночка

"Бокової стінки лівого шлуночка

"Базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка

#

"Який з перерахованих препаратів не подовжує інтервал QT:

"Новокаїнамiд

"Аміодарон

"Пропранолол

"Дизопiрамiд

"Хінідин

#

"При інфаркті міокарда відведення V5-V6 відображають зміни:

"Передньо-перетинної ділянки

"Передньої стінки лівого шлуночка

"Верхівки лівого шлуночка

"Бокової стінки лівого шлуночка

"Базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка

#

"Прямими ознаками гіпертрофії міокарда шлуночків можна вважати:

"Збільшення амплітуди зубців R і S

"Збільшення тривалості комплексу QRS більше 0,12с

"Збільшення амплітуди зубців Р

"Подовжєння QT інтервалу

#

"Синопередсердна блокада - це:

"Зменшення сили iмпульсу синусового вузла нижче порогового

"Порушення провiдностi iмпульсу вiд синусового вузла до передсердь

"Зменшення збудливостi мiокарду передсердь

#

"Ознаки терапевтичної дiї серцевих глiкозидiв:

"А-В-блокада І ступеня

"Покращення сну

"Уповiльнення частоти серцевих скорочень

"Зниження артеріального тиску

#

"В який термiн необхiдно призначати аспiрин у хворих на гострий iнфаркт мiокарда ?

5511, 0 "Через 2 години вiд початку больового синдрому

5512, 0 "Через добу вiд початку больового синдрому

5513, 100 "Одразу пiсля розвитку больового синдрому

5514, 0 "Наприкiнцi першого тижня

#

"Повну поперечну АВ-блокаду на ЕКГ діагностують на основі:

"Періодики Самойлова-Вінкебаха

"Незалежної діяльності передсердь та шлуночків

Збільшенням інтервалу PQ

"Деформації комплексу QRS

#

"При нестабiльнiй стенокардiї не призначається:

"Аспiрин

"Гепарин

"Ніфедипін

"Метопролол

"Клопідогрель

"Нітрогліцерин

#

"Вiдведення ЕКГ найбiльш iнформативнi при задньо-базальному iнфарктi мiокарда:

"II ,III ,AVF

"V1-V3

"V1R-V3R

"Вiдведення по Слопаку-Партiла

#

"У випадку поширенного М-подiбного QRS комплексу у вiдведеннi V1, можна думати:

"Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада передньо-верхньої гiлки лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада задньо-нижньої гiлки лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада правої нiжки пучка Гiса

#

"Дiї лiкаря на догоспiтальному етапi при наявностi у хворого пароксизму тріпотiння передсердь:

"Введення новокаїнамiду в/в

"Введення етацизина в/в

"Введення дiгоксину в/в

"Введення строфантину в/в

#

"Про синдром подовженого інтервала QT свідчить збільшення цього інтервалу понад:

"0,42с

"0,50с

"0,55с

"0,60с

#

"Ваше заключення (QRS=0,13с):

"Повна блокада ЛНПГ

"Повна блокада ПНПГ

"Неповна блокада ЛНПГ

"Неповна блокада ПНПГ

#

"Ваше заключення (QRS=0,13с):

"Неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса

"повна блокада ЛНПГ

"Повна блокада ЛНПГ з переважним блокуванням передньої гілки

"Блокада ПНПГ

"Блокада передньо-верхньої гілки ЛНПГ

#

"На наведеній ЕКГ є ознаки:

"Гострого великовогнищевого передньо-перегородочно-верхівкового ІМ

"Гострого великовогнищевого передньо-бокового ІМ

"Гострого дрібновогнищевого передньо-перегородочного ІМ

"Гострого інтрамірального передньо-перегоролочного ІМ

"Гострого порушення коронарного кровообігу субепікардіальних відділів передньо-перегородочної верхівкової ділянки лівого шлуночка

#

"В яких вiдведеннях ЕКГ реєструються ознаки iнфаркту мiокарда задньо-дiафрагмального вiддiлу лiвого шлуночку ?

"I, II, AVL

"V1- V3

"V4-V6

"III, AVF

#

"В яких вiдведеннях ЕКГ реєструються ознаки iнфаркту мiокарда передньобокового вiддiлу лiвого шлуночку ?

"II,III, AVF

"AVR

"I,II, AVL

"I, AVL, V5- V6

#

"ЗміниЕКГзумовлені:

"Гострою стадією великовогнищевого задньо-діафрагмального ІМ

"Підгострою стадією великовогнищевого задньо-діафрагмального ІМ з поширенням на бокову стінку і верхівку лівого шлуночка

"Підгострою стадією трансмурального задньо-діафрагмального ІМ

"Гострим дрібновогнищевим ІМ задньо-бокової ділянки лівого шлуночка

#

"Зміни ЕКГ характерні для дрібновогнищевого ІМ:

"Передньої локализації

"Передньо-бокової локализації

"Задньо-бокової локализації

"Задньо-діафрагмальної локализації

"Задньо-базальної локализації

#

"Частота синусового вузла в спокої у здорової людини:

"40 - 50 уд/хв

"60 - 90 уд/хв

"91-100 уд/хв

#

"Тривалiсть комплексу QRS (в сек) у здорових людей:

"0, 14 с

"0, 10 - 0,11 с

"0, 12 с

"0, 06 сек

#

"Тривалiсть зубця Р в нормi (в сек):

"0, 06

"0, 08

"0, 09

"0, 10

#

"Перiод деполяризацiї шлуночкiв на ЕКГ:

"Q-T

"QRS

"S-T

"T-T

#

"До якого рiвня треба пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск при лiкуваннi кардiогенного шоку?

"100 - 110 мм. рт. ст

"80-90 мм. рт. ст

"120-130 мм. рт. ст

#

"При повнiй атріовентрикулярнiй блокадi може бути використаний:

"Пропранолол

"Верапамiл

"Атропiн

"Дiгоксин

#

"Вiд чого залежить енергiя розряду дефiбрилятора при лiкуваннi аритмiй ?

"Вiд вiку хворих

"Вiд маси тiла

"Вiд характеру аритмiї

#

"З метою зменшення частоти шлуночкових скорочень при фібриляції передсердь не використовується:

"Пропранолол

"Верапаміл

"Дігоксин

"Ніфедипін

#

"ЕКГ - ознаки "перехiдної зони" в грудних вiдведеннях :

"R < S

"R=S

"R > S

#

"Дилятацiя серця призводить до :

"Брадикардiї

"Гіпертензiї

"Зниження серцевого викиду

#

"Шлуночковi екстрасистоли, що не потребують лiкування:

"Полiморфнi

"Залповi

"З"являються з частотою 1/10 синусових скорочень

"З"являються з частотою 1/20 синусових скорочень

"Спiвпадають з зубцем Т на ЕКГ

#

"При феноменi WPW ЕКГ може iмiтувати картину наступних захворювань серця,за винятком:

"Задньо-дiафрагмального iнфаркту мiокарда

"Передньо-перетинного iнфаркту мiокарда

"Повної AB - блокади

"Порушення внутрішньошлуночкової провiдностi

"Гострого коронарного синдрому

#

"При пароксизмальнiй надшлуночковiй тахiкардiї не використовується:

"Масаж каротидного синусу

"Верапамiл в/в

"Дігоксин в/в

"Атропiн в/в

"Пропранолол в/в

"Аденозин в/в

#

"При надшлуночковiй тахiкардiї зі зниженням артеріального тиску та ознаками шоку термiновою мiрою є:

"Електроiмпульсна терапiя

"Новокаїнамiд в/в

"Пропранолол в/в

"Лiдокаїн в/в

"Дiгоксин в/в

#

"При великовогнищевому пошкодженнi мiокарда на протилежнiй до електроду стiнцi спостерiгається:

"Елевацiя сегменту ST

"Високий "вiнцевий"T

"Депресiя сегменту ST

"Патологiчний Q

#

"Пацієнти з синдромом ранньої реполярізації шлуночків найбільш схильні до:

"Раптової смерті

"Ішемічної хвороби серця

"Аритмій серця

"Запальних захворювань міокарда

#

"Якими патологiчними станами частiше всього обумовлено виникнення передсердної пароксизмальної тахiкардiї з атріовентрикулярною блокадою ?

"Хронiчнi захворювання легень

"Дигiталiсна iнтоксикацiя

"Iнфекцiйний мiокардит

"Гострий iнфаркт мiокарда

"Гiперкалiємiя

#

"Яка переважно частота передсердних хвиль при фібриляції передсердь ?

"140-220 уд/хв

"220-350 уд/хв

"350-750 уд/хв

">700 уд/хв

#

"Яка переважно частота передсердних хвиль при тріпотiннi передсердь ?

"350-450 уд/хв

"220-350 уд/хв

"450-550 уд/хв

"550-700 уд/хв

#

"ЕКГ - ознаками iдiовентрикулярного ритму є всi перерахованi, за винятком:

"Ширина комплексу QRS бiльша 0,12 с

"Деформацiя комплексу QRS за типом двогiлкової блокади

"Наявнiсть зубця Р за комплексом QRS в усiх циклах

"Дискордантне змiщення ST i зубця T до головного зубця комплексу QRS

"Частота шлуночкових скорочень менше 40 в 1 хвилину

#

"Дефiбриляцiя проводиться:

"Стiльки, скiльки потрiбно

"Один раз

"1 - 5 разiв

"1-10 разiв

#

"Електрична дефiбриляцiя проводиться при :

"Асистолiї

"Фiбриляцiї шлуночкiв

"Неефективному "серцi

#

Якi ускладнення зустрiчаються частiше при дрiбновогнищевому iнфарктi мiокарда,нiж при великовогнищевому ?

"Шлуночкова екстрасистолiя

"Серцева недостатнiсть

"АВ - блокада

"Постiнфарктна стенокардiя

"Надшлуночкова екстрасистолiя

#

"Наперстянка уповiльнює частоту скорочень шлуночкiв при фiбриляцiї передсердь шляхом:

"Стимуляцiї тонуса вагуса

"Пригнічення ектопiчних вогнищ в передсердях

"Прямим пригнiченням проведення в АВ-вузлi

#

"У хворого частота серцевих скорочень була 170 в 1 хв,, а пiсля масажу каротидного синусу вона зменшилась до 75 в 1 хв. Ваше заключення:

"Синусова тахiкардiя

"Пароксизмальна надшлуночкова тахiкардiя

"Пароксизмальна шлуночкова тахiкардiя

#

"Протодіастолiчний ритм галопа бiльш всього характерний для:

"Гiпертиреоiдизму

"Лiвошлуночкової недостатностi

"Гiпертензiї

"Стеноза гирла легеневої артерiї

#

"ЕКГ-ознаками гострого трансмурального iнфаркту мiокарда є:

"Подовжений iнтервал R-R

"Депресiя сегменту S-T

"Iнверсiя зубця Т

"Наявнiсть патологiчного QS, підйом ST

#

"Дiагноз постiнфарктного кардiосклерозу виставляють через :

"2 тижнi

"4 тижнi

"6 тижнiв

"8 тижнiв

"10 тижнiв

#

"Метою призначення наперстянки при фiбриляцiї передсердь є:

"Вiдновлення синусового ритму

"Уповiльнення пульсацiї передсердь

"Уповiльнення частоти скорочень шлуночкiв

#

"Аритмiя, що найчастiше зустрiчається у хворих з мiтральним стенозом:

"Пароксизмальна передсердна тахiкардiя

"Шлуночкова тахікардія

"Фiбриляцiя передсердь

"АВ-дисоцiацiя

#

"Грудна жаба" за вiдсутнiстю ураження вiнцевих артерiй найчастiше зустрiчається при:

"Мiтральному стенозi

"Мiтральнiй недостатностi

"Стенозi легеневої артерiї

"Стенозi гирла аорти

"Аортальнiй недостатностi

#

"Синдром Морганьї-Адамса-Стокса найчастіше обумовлений:

"Пароксизмом фібриляції передсердь

"Пароксизмом тріпотіння передсердь

"Брадикардією та тлі атріовентрикулярної блокади

"Шлуночковою екстрасистолією по типу алоритмії

#

"Який засiб треба використовувати, якщо геморагiчнi ускладнення виникли під час лiкування гепарином ?

"Протамiнсульфат

"Вiтамiн К

"Хлористий кальцiй

"Фiбринолiзин

#

"Синдром WPW є наслiдком наявностi:

"Пучка Кента

"Пучка Джеймса

"Пучка Махайма

"Пучка Тореля

#

"При фiбриляцiї шлуночкiв необхiдно застосовувати :

"Внутрiшньосерцеве введення адреналiну

"Дефiбриляцiю

"В/в введення лiдокаїну

"В/в введення атропiну

#

"Які зміни на ЕКГ не характерні для гострого коронарного синдрому?

"Зміщення вниз сегменту ST більше, ніж на 1 мм

"Інверсія зубців Т

"Підйом сегменту ST над ізолінією

"Відсутність змін на ЕКГ

"Пароксизм фібриляції передсердь

#

"Найбiльш серйозне ускладнення при дифтерiйному мiокардитi:

"Перикардит

"Подовження iнтервалу Р-Q

"Повна AВ- блокада

"Депресiя сегменту SТ

"Тахiкардiя

#

"При синдромі Морганьї-Адамса-Стокса лікування починають з:

"Електрокардіостимуляції

"Введення атропіну

"Введення ізопротеренолу

"Введення гідрокортизону

"Зовнішнього масажу серця

#

"При синдромі WPW можлива одна з перерахованих пароксизмальних тахікардій (ПТ):

"Веретеноподібна ПТ

"ПТ с АВ-блокадою

"Ортодромна ПТ

"Двонаправлена ПТ

#

"Назвiть найбiльш ефективний засiб боротьби з больовим синдромом при iнфарктi мiокарда:

"Введення баралгiну

"Введення анальгiну з димедролом

"Введення морфіну

"Введення аміназину

#

"Назвiть ЕКГ - ознаки найгострiшої фази великовогнищевого iнфаркту мiокарда:

"Елевацiя сегменту ST над iзолiнiєю

"Поява негативного зубця Т

"Зниження амплiтуди зубця R

"Депресiя сегменту ST

#

"Який з антиангiнальних препаратiв протипоказаний при лiкуваннi стенокардiї Принцметала?

"Нiтроглiцерин

"Ніфедипін

"Верапамiл

"Пропранолол

"Молсідомін

#

"Якi заходи треба здiйснити пiсля вдалої дефiбриляцiї?

"Записати ЕКГ

"Змiряти центральний венозний тиск

"Змiряти кислотно-лужний баланс

"Визначити кiлькiсть електролiтiв кровi

#

"Дефібриляція ефективна при:

"Крупнохвильовій фібриляції шлуночків

"Асистолії

"Апное

"Повній АВ-блокаді

#

"Якi з перерахованих груп серцевих глiкозидiв менше впливають на частоту серцевих скорочень (ЧСС) та провiднiсть ?

"Препарати наперстянки

"Препарати строфанта

"В рiвнiй мiрi обидва впливають значно на ЧСС та провiднiсть

"Препарати наперстянки впливають на ЧСС i не впливають на провiднiсть

#

"Протипоказання до застосування пропранололу:

"Бронхіальна астма

"Подовжений QT-інтервал

"Інфаркт міокарда

"Артеріальна гіпертензія

"Шлуночкові порушення ритму

#

"При синдромi слабкостi синусового вузла показанням для iмплантацiї штучного водiя ритму є:

"Зомління

"Постiйний несинусовий ритм

"Брадикардiя менше 60 в 1 хвилину

#

"Стравохiднi вiдведення ЕКГ найбiльш iнформативнi при:

"Гiпертрофiї правого шлуночка

"Iнфарктi мiокарда

"Мiокардитах

"Для диференцiйної дiагностики шлуночкових i надшлуночкових тахiкардiй з широким комплексом QRS

#

"Якi порушення ритму найбiльш ефективно купіруються черезстравохiдною кардiостимуляцiєю?

"Фібриляція передсердь

"Тріпотiння передсердь

"Шлуночкова екстрасистолiя

#

"Назвiть показання до проведення тромболiтичної терапiї при великовогнищевому iнфарктi мiокарда:

"Молодий вiк хворого

"Час вiд початку больового синдрому не бiльше 6 годин

"Час вiд початку больового синдрому до 12 годин

"Загроза гострої лiвошлуночкової недостатностi

#

"Розрив міжшлуночкової перетинки характеризується:

"Падінням артеріального тиску

"Розвитком шлуночкових аритмій

"Появою пансистолічного шуму по лівому краю грудини

"Появою систолічного шуму на верхівці серця

#

"Тактика лiкування брадіаритмiчного кардiогенного шоку при iнфарктi мiокарда:

"Ендокардiальна кардiостимуляцiя

"Введення дофаміна

"Введення фуросеміда

"Введення гiдрокортизона

#

"В якому випадку при пароксизмi фібриляції передсердь не вводиться дiгоксин та верапаміл:

"Пароксизм з великою частотою скорочень шлуночкiв /бiльше 170 уд/хв

"Пароксизм фібриляції передсердь з широким QRS-комплексом при синдромi WPW

"Пароксизм фібриляції передсердь з вузьким QRS-комплексом при синдромi WPW

"Пароксизм фібриляції передсердь, що ускладнив перебiг гострого мiокардиту

#

"Назвiть протипокази для проведення електроiмпульсної терапiї:

"Iнтоксикацiя серцевими глiкозидами

"Синдром WPW

"Низький рiвень артерiального тиску

"Варикозне розширення вен нижнiх кiнцiвок

#

"За класифікацією B.Locon третій клас шлуночкових екстрасистол це:

"Більше 30 за годину

"Поліморфні екстрасистоли

"Спарені та групові екстрасистоли

"Шлуночкові екстрасистоли типу "R на T"

#

"Назвiть можливі ускладнення електроiмпульсної терапiї:

"Фiбриляцiя шлуночкiв

"Часта шлуночкова екстрасистолiя

"Опiк шкiри

"Повна АВ - блокада

#

"З перерахованих тромболітичних засобів антигенні властивості мають:

"Урокіназа

"Стрептокіназа

"Тенектеплаза

"Альтеплаза

#

"Якi порушення провiдностi часто зустрiчаються при iнфарктi мiокарда задньої стiнки лiвого шлуночка ?

6221, 0 "Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

6222, 0 "Блокада правої нiжки пучка Гiса

6223, 100 "А-В блокада

6224, 0 "Міжпередсердна блокада

#

"На догоспітальному етапі при інфаркті міокарда не застосовуються:

"Аспірин

"Бета-адреноблокатори в/в

"Нітрогліцерин в/в

"Гепарин в/в

"Еуфілін в/в

#

"Назвiть препарат, показаний на початку лiкування астматичного статусу:

"Адреналiн

"Еуфiлiн

"Дексаметазон

"Супрастин

#

"При ангінозному болю тривалістю більше 30 хвилин тромболітик може бути введений при таких змінах ЕКГ:

"Елевація сегменту ST

"Депресія сегменту ST

"Повна АВ-блокада

#

"Раптова вiдмiна яких препаратiв неприпустима при iшемiчнiй хворобi серця ?

"Нiтрати

"Антагонiсти кальцiю

"Бета-блокатори

"Аспiрин

#

"Чим загрожує поява раннiх шлуночкових екстрасистол у хворого з гострим iнфарктом мiокарда?

"Гострою лiвошлуночковою недостатнiстю

"Кардiогенним шоком

"Фiбриляцiєю шлуночкiв

"Приступами Морганьї-Адамса-Стокса

#

"При яких пароксизмальних порушеннях ритму ефективне внутрiшньовенне введення сульфату магнiя ?

"Фібриляція передсердь

"Тріпотiння передсердь

"Шлуночкова тахiкардiя типа "пірует"

"Надшлуночкова тахiкардiя

#

"Що таке синдром Фредерiка?

"Тріпотiння передсердь з повною АВ - блокадою

"АВ - блокада II ступеня з блокадою лiвої нiжки пучка Гiса

"Комбiнована блокада правої i лiвої нiжки пучка Гiса

#

"Ситуацiя, коли ритм передсердь i шлуночкiв контролюється рiзними водiями ритму, називається:

"Трифасцикулярна блокада

"WPW - синдром

"AВ - дисоцiацiя

"Блокада нiжок пучка Гiса

#

"Кардіогенний шок при інфаркті міокарда позначають за класифікацією Killip як:

"І клас

"ІІ клас

"ІІІ клас

"ІV клас

"V клас

#

"Про "загрозливі" шлуночкові екстрасистоли свідчать такі градації за В.Lown:

"0-1

"1-2

"3-5

"Шлуночкові екстрасистоли завжди є "загрозливі"

#

"Як виглядають ЕКГ - змiни у пацiєнтiв з гiпокалiємiєю:

"Високi, загостренi зубцi Т, подовження PR

"Зниження висоти зубця Т, поява U-хвилi

"Вiдсутнiсть Р-зубця

"Поширення QRS

#

"При гіпертиреозі найчастіше зустрічається порушення ритму:

"Шлуночкова тахікардія

"Фібриляція передсердь

"Атріо-вентрикулярні блокади

"Шлуночкова екстрасистолія

#

"До реперфузiйних аритмiй вiдносяться:

"Шлуночковi порушення ритму

"AВ - блокади

"Фібриляція передсердь

"Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

#

"Назвіть найбільш чутливий та специфічний тест на виявлення некрозу міокарда:

"Визначення тропоніна Т,І крові

"Визначення міоглобіну крові

"Визначення креатинфосфокінази крові

#

"Хвора I. 52 рокiв, тиждень тому прооперована в хiрургiчному вiддiленнi з приводу кили. Скарги на раптовий рiзкий бiль в груднiй клiтинi, задуху. Значний ціаноз, частота дихання - 34 в 1хв, P-s 124 в 1хв, АТ - 80/40, печiнка+3 cм. Ваш дiагноз?

"Тромбоемболія легеневої артерії

"IХС, гострий iнфаркт мiокарда

"Гострий iнфаркт мiокарда, синдром Морганьї-Адамса-Стокса

"Гострий iнфаркт мiокарда, кардiогенний шок

"Синдром Дресслера

#

"Покази для внутрiшньовенного крапельного введення нiтроглiцерину при гострому iнфарктi мiокарда:

"Збереження больового синдрому, наявнiсть ознак серцевої недостатностi

"Iнфаркт мiокарда правого шлуночка

"Кардiогенний шок

"Синдром Дресслера

"Гостра аневризма лiвого шлуночка

#

"Який термiн є оптимальним для призначення iнгiбiторiв ангiотензин-перетворюючого ферменту при гострому iнфарктi мiокарда ?

"Протягом перших 24-х годин

"В першi години захворювання

"Через тиждень

"Через мiсяць

#

"Місцем для нанесення прекардіального удару є:

"5-те міжреберря зліва від грудини

"На межі середньої та нижньої третини грудини

"5-те міжреберря справа від грудини

"В підключичній області справа

"В підключичній області зліва

#

"Зміни ЕКГ зумовлені:

"Гострим дрібновогнищевим ІМ передньо-бокової ділянки

"Гострим інтрамуральним ІМ верхівки і бокової стінки

"Великовогнищевим ІМ верхівки і бокової стінки в підгострій стадії

"Гострим задньо-боковим ІМ

#

"Ваше заключення по цій ЕКГ:

"Гостра стадія дрібновогнищевого передньо-бокового ІМ

"Гостра стадія інтрамурального передньо-бокового ІМ

"Гостра стадія трансмурального передньо-верхівково-бокового ІМ

"Підгостра стадія великовогнищевого передньо-бокового ІМ

"Великовогнищеві рубцеві зміни передньо-верхівково-бокової стінки лівого шлуночка

#

"Ваше заключення:

"Гострий великовогнищевий ІМ задньо-бокової ділянки лівого шлуночка

"Гострий трансмуральний ІМ передньо-верхівково-бокової стінки лівого шлуночка

"Рубцева стадія великовогнищевого передньо-бокового ІМ

"Гострий дрібновогнищевий ІМ передньо-верхівково-бокової локализації

"Гіпертрофія лівого шлуночка з його систолічним перевантаженням

#

"Ваше заключення :

"Групова шлуночкова екстрасистолія

"Передсердна екстрасистолія за типом бігемінії

"СА блокада І ступеня 3:2

#

"Ваше заключення:

"Шлуночкова екстрасистолія за типом тригемінії

"Шлуночкова екстрасистолія за типом квадригемінії

"Інтермітуючий синдром WPW

#

"Ваше заключення:

"Тріпотіння шлуночків

"Фібриляція передсердь на фоні синдрому WPW

"Пароксизм шлуночкової двонаправленої тахікардії

"Фібриляція шлуночків

#

"Ваше заключення:

"Пароксизм шлуночкової тахікардії

"Групові АВ екстрасистоли

"Пароксизм антидромної АВ тахікардії

#

"Ваше заключення:

"Тріпотіння передсердь

"Тріпотіння шлуночків

"Фібриляція шлуночків

"Фібриляція передсердь

#

"З якої дози гепарина сульфата починається лiкування гострого коронарного синдрома на догоспiтальному етапi:

"5 000 од

"40 000 од

"20 000 од

"25 000 од

#

"Ваш варiант тактики для купірування пароксизмальної надшлуночкової тахiкардiї:

"Лiдокаїн - новокаїнамiд - дефiбриляцiя

"Новокаїнамiд - етмозин - аміодарон

"Вагуснi проби - АТФ - верапаміл

#

"Ваш варiант тактики для купірування пароксизмальної шлуночкової тахiкардiї:

"Лiдокаїн - аміодарон - дефiбриляцiя

"Вагуснi проби - АТФ- аміодарон

"Вагуснi проби - АТФ- верапаміл

"Дiгоксин, панангiн - новокаїнамiд

#

"При синдромі WPW можлива одна з перерахованих пароксизмальних тахікардій (ПТ) :

"Антидромна ПТ

"Двонаправлена ПТ

"ПТ с АВ-блокадою

"Веретеноподібна ПТ

#

"В нормі амплітуда зубця Q не повинна перевищувати висоту зубця R у тому ж відведенні більше ніж:

"10%

"20%

"25%

"30%

"35%

#

"Яка клiнiчна ознака характерна для вазоспастичної стенокардiї?

"Бiль за грудиною пiд час швидкої ходьби

"Бiль за грудиною пiд час вдихання холодного повiтря

"Бiль за грудиною пiд час психоемоцiйної напруги

#

"В нормі тривалість зубця Q не повинна перевищувати:

"0,01с

"0,02с

"0,03с

"0,04с

"0,05с

#

"Якщо розвитку повної поперечної блокади передувала двопучкова блокада, то порушення АВ провідності найчастіше локалізується в:

"АВ-вузлі

"Стовбурі пучка Гіса

"Гілках пучка Гіса

"АВ-вузлі і гілках пучка Гіса

#

"Ознаками трансмуральної ішемії міокарда на ЕКГ є:

"Зміщення вниз сегменту ST

"Негативний коронарний Т

"Підйом сегменту ST над ізолінією

"Шлуночкова бігемінія

#

"У хворого два тижні зберігається пароксизм фібриляції передсердь з частотою шлуночкових скорочень 110-120 в 1 хв. Гемодинаміка стабільна. Тактика лікаря швидкої допомоги:

"Внутрішньовенне введення новокаїнаміду

"Проведення електроімпульсної терапії

"Внутрішньовенне введення дігоксину, госпіталізація хворого

#

"Чи вiрне положення: "Рання постiнфарктна стенокардiя - це клiнiчна форма нестабiльної стенокардiї, що характеризується появою приступiв стенокардiї терміном від 3 до 28 діб пiсля розвитку гострого iнфаркту мiокарда?

"Так, вiрно

"Нi, невiрно

#

"Який з перерахованих препаратiв не використовується для лiкування астматичного статусу?

"Дексаметазон

"Еуфiлiн

"Верапамiл

"Но-шпа

"Адреналiн

#

"Чи вiрне положення, що у хворих з iнфарктом мiокарда без патологiчного Q вища вiрогiднiсть розвитку повторного iнфаркту мiокарда?

"Вiрно

"Невiрно

#

"Для гiпертрофiчної кардiомiопатiї характерно:

"Значнi атеросклеротичнi ураження вiнцевих артерiй

"Природженi аномалiї вiнцевих артерiй

"Ураження стовбура лiвої вiнцевої артерiї

"Гiпертрофiя лiвого шлуночку без дилятацiї та причин для гiпертрофiї

#

"Який препарат не використовують на догоспiтальному етапi з метою купірування ускладненого гiпертензивного кризу ?

"Папаверин, дибазол

"Лабеталол

"Пропранолол

"Урапідил

#

Яке з перерахованих ускладнень не зустрічається при прискореному введеннi дофаміну внутрiшньовенно крапельно:

"Пiдвищення артерiального тиску

"Тахiкардiя

"Порушення ритму

"Рiзке зниження артерiального тиску

#

"У хворого з постійним водієм ритму виник пароксизм шлуночкової тахікардії з ознаками аритмогенного шоку. Тактика лікаря швидкої допомоги:

"Введення лідокаїну в/в

"Введення новокаїнаміду в/в

"Негайне проведення електроімпульсної терапії

"Введення дофаміну в/в крапельно

#

"Для купірування приступiв шлуночкової тахiкардiї при неефективностi лiдокаїна може бути використаний:

"Новокаїнамiд

"Дігоксин

"Пропраналол

"Верапамiл

"Строфантин

#

"Більш важкими і прогностично несприятливими вважають:

"Дистальні АВ блокади

"Проксимальні АВ блокади

"Блокади на рівні АВ візла

"АВ блокади на рівні міжвузлових трактів

#

"При веретеноподібній поліморфній шлуночковій тахікардії застосовуються препарати:

"Магнія сульфат

"Новокаїнамід

"Аміодарон

"Дизопірамід

#

"Який препарат найбiльш доцiльний для купірування нейро-вегетативних пароксизмiв при гiпертензивних кризах:

"Пентамiн

"Дибазол

"Нітрогліцерин

"Пропранолол

#

"ЕКГ-ознаки субепікардіального інфаркту міокарда:

"Елевація сегменту ST

"Депресія сегменту ST

"Двофазний зубець Т з перевагою негативної фази

"Негативний симетричний зубець Т

"Високий "коронарний" зубець Т

#

"Яка повинна бути терапiя хворих з гiпертензивним кризом, що ускладнився гострою коронарною недостатнiстю?

"Клофелiн в/в

"Пентамiн в/в

"Фуросемід в/в

"Нiтроглiцерин в/в крапельно

#

"Чи вiрне положення, що всi види шлуночкових порушень ритму мають несприятливе прогностичне значення у хворих з гострим iнфарктом мiокарда?

"Вiрно

"Невiрно

#

"Вкажiть найбiльш вiрогiднi причини "раптової коронарної смертi":

"Шлуночкова тахiкардiя

"Асистолiя

"Фібриляцiя шлуночкiв

"Електромеханiчна дисоцiацiя

#

"Фібринолітична терапія може проводитись:

"При нестабільній стенокардії

"В перші 6 годин інфаркту міокарда без підйому сегмента ST

"В перші 6 годин інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST

"В кінці першої доби будь-якого інфаркту міокарда

#

"Тактика лiкаря ШМД при аритмiчному кардiогенному шоцi:

"Iнфузiя дофамiна

"Введення наркотичних анальгетикiв

"Нормалiзацiя ритму серця

#

"Лiдокаїн при гострому iнфарктi мiокарда використовується:

"З метою профiлактики порушень ритму

"Для купірування пароксизму фібриляції передсердь

"Для лiкування шлуночкових порушень ритму

"Для купірування надшлуночкових порушень ритму

#

"Який препарат є препаратом вибору для купірування надшлуночкової пароксизмальної тахiкардiї з широким QRS-комплексом при WPW - синдромi?

"Лiдокаїн

"Етмозин

"Верапаміл

"Аміодарон

#

"Введення якого препарату протипоказане для купірування шлуночкової пароксизмальної тахікардiї?

"Аміодарон

"Дiгоксин

"Пропрафенон

"Етмозин

#

"Максимально допустимий рiвень зниження АТ при купіруваннi гiпертензивного кризу:

"На 1/4

"На 1/3

"На 1/2

#

"Якi з перерахованих препаратiв використовуються при iнфарктi мiокарда з метою обмеження зони некрозу:

"Антагонiсти кальцiя

"Бета-блокатори

"Серцевi глiкозиди

"Петльові діуретики

#

"Вкажіть режим дозування еноксапарину (клексану) для лікування Q-негативного інфаркту міокарда :

"40 мг підшкірно 2 рази на добу

"20 мг підшкірно 1 раз на добу

"80 мг в/в 1 раз на добу

"1 мг/кг маси тіла підшкірно 2 рази на добу

#

"За класифікацією В.Lown 4А та 4Б клас шлуночкових екстрасистол це:

"Більше 30 екстрасистол за годину

"Поліморфні шлуночкові екстрасистоли

"Спарені та групові екстрасистоли

"Шлуночкові екстрасистоли типу "R на T"

#

"Найбільш швидкий та контрольований антигіпертензивний ефект при в/в введенні викликає:

"Пентамін

"Клофелін

"Пропранолол

"Нітропрусид натрію

"Фуросемід

#

"Протипоказом до застосування наперстянки є:

"Фібриляція передсердь при гострому iнфарктi мiокарда

"Дилятацiйна кардіоміопатiя

"Гiпертрофiчна кардiомiопатiя

"Блокада правої нiжки пучка Гiса

#

"Ваше заключення:

"Синдром Фредеріка

"Фібриляція передсердь

"Тріпотіння передсердь

#

"Діастолiчна функцiя лівого шлуночка страждає при:

"Дилятацiйнiй кардiомiопатiї

"Гiпертрофiчнiй кардiомiопатiї

"Нейроциркуляторнiй дистонiї

"Постінфарктному кардіосклерозі

#

"Який антиаритмiчний препарат є найбiльш ефективним i безпечним для лiкування порушень ритму у хворих з гiпертрофiчною кардiомiопатiєю?

"Хiнiдин

"Етмозин

"Новокаїнамiд

"Амiодарон

#

"Якi з перерахованих ЕКГ - ознак є характерними для гiпертрофiчної кардiомiопатiї ?

"Високi, загостренi зубцi Т в V1-V6 вiдведеннях

"Глибокий зубець S в V5-V6 вiдведеннях

"Негативнi, глибокi, бiльше 10 мм зубцi Т в V4-V6 вiдведеннях

#

"Який препарат з перерахованих необхiдно вводити при асистолiї?

"Адреналiн

"Аміодарон

"Лiдокаїн

"Калiя хлорид

#

"Про що свiдчить наявнiсть ,,дефiциту пульса" у хворого з фiбриляцiєю передсердь в процесi лiкування препаратами наперстянки?

"Недостатню дозу серцевих глiкозидiв

"Передозування серцевих глiкозидiв

#

"Наперстянка при тріпотiннi передсердь може призвести до:

"Асистолiї передсердь

"Передсердної бiгемiнiї

"Фiбриляцiї передсердь

"Передсердної тахiкардiї

#

"При якому порушеннi ритму лiкування обов"язково треба розпочинати з внутрiшньовенного введення препаратiв калiю ?

"Синдром тахi-брадикардiї

"АВ - блокадi I ступеня

"Синусовiй тахiкардiї

"Порушеннях ритму при передозуваннi серцевих глiкозидiв

#

"Найбiльш грiзне ускладнення при постiйнiй формi фiбриляцiї передсердь:

"Тромбоемболiчнi ускладнення

"Порушення АВ - провiдностi

"Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

#

"Який з перерахованих препаратів не впливає на зниження тиску в системі легеневої артерії з метою лікування набряку легень:

"Введення морфiну

"Накладання венних джгутiв

"Призначення нiтроглiцерину пiд язик

"Введення адреналiну в/в

"Введення фуросеміду

#

"Який лабораторний показник застосовується для контроля при лiкуваннi гепарином?

"Частково активований тромбопластиновий час

"Протромбiновий iндекс

#

"Який антиаритмічний препарат має найменшу проаритмогенну дію у хворих з гострим інфарктом міокарда ?

"Хінідин

"Новокаїнамід

"Етацизин

6964, 100 "Аміодарон

#

"Покази до використання еуфiлiна при набряку легень:

"Використовується завжди

"Не використовується

"Використовується при супутньому бронхоспазмi та затрудненнi дихання

#

"Який найбільш частий механiзм виникнення надшлуночкової пароксизмальної тахiкардiї?

"Re-entry

"Пiдвищення автоматизму

"Механiзм парасистолiї

#

"За класифікацією В.Lown 5 клас шлуночкових екстрасистол це:

"Більше 30 ектсрасистол за годину

"поліморфні шлуночкові екстрасистоли

"Спарені та групові екстрасистоли

"Шлуночкові екстрасистоли типу "R на Т"

#

"Найбiльш частим побiчним ефектом при прийомi нiтроглiцерину є:

"Екстрасистолiя

"Порушення зору

"Зниження артеріального тиску

#

"Коронарний резерв - це:

"Здатнiсть коронарних артерiй збiльшувати кровоток адекватно потребам мiокарда

"Здатнiсть коронарних артерiй депонувати кров

"Здатнiсть серця збiльшувати серцевий викид

#

"Якi з перерахованих препаратiв впливають на зменшення смертностi у хворих з ішемічною хворобою серця?

"Нiтрати

"Антагонiсти кальцiя

"Бета-адреноблокатори

"Антиаритмiчнi препарати

#

"Ваше заключення:

"Фібриляція передсердь

"Тріпотіння передсердь, регулярна форма

"Тріпотіння передсердь, нерегулярна форма

#

"Який препарат з нижчеперерахованих є найбiльш ефективним для купірування нападу вазоспастичної стенокардiї?

"Дипiридамол (Курантил)

"Аспiрин

"Пропранолол

"Нiфедипiн

#

"Загрозливим ускладненням терапiї дiуретиками є :

"Порушення провiдностi серця

"Значне пiдвищення артеріального тиску

"Синдром слабкостi синусового вузла

"Поява шлуночкових порушень ритму

#

"Яке з перерахованих видiв порушень внутрішньошлуночкової провiдностi може зустрiчатись у молодих пацiєнтiв з вегететивною дисфункцiєю?

"Повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса

"Блокада передньо-верхньої гiлки пучка Гiса

"Блокада задньо-нижньої гiлки пучка Гiса

"Повна блокада правої нiжки пучка Гiса

#

"Яку область мiокарду лiвого шлуночку вiдображають додатковi груднi вiдведення V7-V9?

"Передньо-перетинну область

"Верхiвку серця

"Передньобазальну область

"Задньобокову, задньобазальну область

#

"Поява патологiчного зубця Q характерна для :

"Дрiбновогнищевого iнфаркту мiокарда

"Iнтрамурального iнфаркту мiокарда

"Великовогнищевого iнфаркту мiокарда

#

"Пояснiть чому з метою контроля серцевого ритму найчастiше фiксується II вiдведення ЕКГ?

"Краще вiзуалiзується QRS - комплекс

"Легше iнтерпретується,нiж III вiдведення

"Найкраще вiдображає змiни в скороченнi передсердь

#

"Який iнтервал ЕКГ називається електричною систолою шлуночкiв?

"PQ

"QU

"QT

"TP

#

"Скiльки iснує ступенiв синопередсердних блокад ?

"Один

"Два

"Три

"Чотири

#

"Для надання невідкладної допомоги хворому з гіпертензивним кризом та лівошлуночковою недостатністю доцільно використовувати:

"Строфантин

"Нітрогліцерин

"Пентамін

"Еуфілін

#

"Перевагу яким кортикостероїдам надають в лiкуваннi астматичного статусу при бронхіальній астмі ?

"Гiдрокортизон

"Преднiзолон

"Дексаметазон

#

"Використання аспiрина при нестабiльнiй стенокардiї обумовлено:

"Пiдвищенням синтезу простациклiна

"Пiдвищенням фiбринолiтичної активностi кровi

"Дезагрегацiйними властивостями малих доз аспiрина

#

"Який препарат може використовуватись при АВ - блокадi III ступеня, що ускладнила перебiг iнфаркту мiокарда?

"Лiдокаїн

"Пропранолол

"Новокаїнамiд

"Iзопротеренол (ізадрин)

#

"Який позитивний ефект досягається у хворих на гострий iнфаркт мiокарда в першi 3-6 тижнiв при призначеннi їм iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

"Зменшення приступiв стенокардiї

"Зменшення частоти фiбриляцiї шлуночкiв

"Зменшення смертностi

#

"Яке ускладнення може виникнути у пацiєнтiв з довго iснуючою фiбриляцiєю передсердь при вiдновленнi у них синусового ритму (методом електроімпульсної терапії)?

"Зниження артеріального тиску

"Серцева недостатнiсть

"Тромбоемболiя мозкових судин

#

"При повній АВ блокаді ритм шлуночків, як правило:

"Регулярний

"Періодично нерегулярний

"Абсолютно нерегулярний

#

"Які порушення ритму, що виникають на тлі гострого інфаркту міокарда, не погіршують прогноз захворювання?

"Шлуночкова тахікардія

"Прискорений ідіовентрикулярний ритм

"Політопна шлуночкова екстрасистолія

"Рання шлуночкова екстрасистолія типа R на T

"Парна шлуночкова ексрасистолія

#

"У хворих, що страждають на клiмактеричну кардіоміопатію, зниження сегменту ST та iнверсiя зубця Т найчастiше зустрiчаються :

"V5-V6 вiдведеннях ЕКГ

"II, III, avF

"V1-V4 вiдведеннях

"Не зустрiчається

#

"Якi з перерахованих ЕКГ-ознак не спостерігаються при гострому мiокардиті ?

"Порушення ритму

"Подовження iнтервалу PQ

"Депресiя сегменту ST

"Пiдйом сегменту ST

#

"Якi з перерахованих препаратiв не підвищують концентрацію дігоксина в плазмі крові при їх поєднаному призначенні?

"Хiнiдин

"Аміодарон

"Верапамiл

"Фенобарбітал

#

"Для синдрому слабкостi синусового вузла не характерні:

"Синдром тахі-брадикардії

"Стiйка синусова брадикардiя

"Синопередсерднi блокади

"АВ - блокади I-II ступеня

#

"При трiпотiннi передсердь з функцiональною блокадою в АВ - вузлi 2:1, зазвичай:

"Частота скорочень шлуночкiв складає 300 в 1 хв

"Частота скорочень передсердь складає 300 в 1 хв, а шлуночкiв - 150 в 1 хв

"Частота скорочень передсердь складає 150 в 1 хв, а шлуночкiв - 300 в 1 хв

"Однакова частота скорочень передсердь та шлуночкiв

#

"Позитивна iнотропна дiя препарата означає, що вiн:

"Збiльшує частоту скорочень серця

"Посилює скоротливу силу мiокарда

"Посилює дiю iнших препаратiв

#

"Якi змiни на ЕКГ характернi для гiперкалiємiї ?

"Фiбриляцiя передсердь

"Фiбриляцiя шлуночкiв

"Зниження амплiтуди зубця Т, подовження QT - iнтервалу

"Високий загострений зубець Т, скорочення QT - iнтервалу

#

"Які порушення провідності можуть корегуватися за допомогою черезстравохідної кардіостимуляції?

"Порушення АВ - провідності

"Сино-передсердні блокади

"Блокада лівої ніжки пучка Гіса

"Міжпередсердна блокада

#

"Артерiя, що постачає кров"ю АВ - вузол, як правило, вiдходить вiд:

"Лiвої коронарної артерiї

"Передньої нисхiдної коронарної артерiї

"Правої коронарної артерiї

"Лiвої огинаючої коронарної артерiї

#

"Ознаками успiшного тромболiзису є наступні нижче перерахованi, за винятком:

"Вiдсутнiсть тромба при коронарографiї через 24-48 годин

"Поява реперфузiйних аритмiй

"Нормалiзацiя патологiних змiн сегменту ST

"Посилення больового синдрому

#

"Варiантна стенокардiя (Принцметала) характеризується :

"На ЕКГ є депресiя сегменту ST

"Бiль за грудиною виникає пiд час значних фiзичних навантажень

"Має добрий перебiг

"Погiршення клiнiчного перебiгу при прийомi пропранололу

#

"Початкові клінічні симптоми розшаровуючої аневризми аорти:

"Пароксизм фібриляції передсердь

"Збільшення тупості судинного пучка, підвищення артеріального тиску, інтенсивний біль в грудній клітці

"Низький рівень артеріального тиску

#

"Який з перерахованих тромболітиків можна вводити однократним болюсом?

"Тенектеплаза

"Стрептокіназа

"Альтеплаза

#

"Який препарат використовується для лiкування кровотечi, що ускладнила проведення тромболiзису?

"Амiнокапронова кислота

"Вiкасол

"Протамiна сульфат

"Вiтамiн В-12

#

"При лiкуваннi ускладнених гiпертензивних кризiв перевагу надають:

"Внутрiшньовенному введенню периферичних вазодилятаторiв

"Внутрiшньовенному введенню сульфата магнiя

"Прийому швидкодіючих антигiпертензивних препаратiв всередину

#

"При лiкуваннi неускладнених гiпертензивних кризiв перевагу надають:

"Прийому антигiпертензивних препаратiв всередину, що володiють швидкою дiєю, або внутрiшньом"язовим iн"єкцiям

"Внутрiшньовенним iн"єкцiям ганглiоблокаторiв

"Внутрiшньовенним введенням дiуретикiв та сульфата магнiя

#

"Коронарний кровоток досягає максимума пiд час:

"Систоли

"Дiастоли

"Пiдтримується на одному й тому ж рiвнi протягом серцевого цикла

#

"При якому ступенi стенозу коронарних артерiй частiше всього з"являються клiнiчнi симптоми IХС(ішемічної хвороби серця)?

"10%

"25%

"50%

"75%

#

"Електрокардiографiчним вiдображенням iнфаркта базальних вiддiлiв задньої стiнки можуть бути :

"Патологiчний зубець Q в II, III, avF вiдведеннях

"Патологiчний зубець Q в V1-V3 вiдведеннях

"Високi зубцi R в V1-V3 вiдведеннях

"Зубець R в вiдведеннi I бiльше 25 мм

#

"Збiльшення збудливостi мiокарда при дигiталiзацiї може бути результатом дефiцита:

"Кальцiя

"Залiза

"Натрiя

"Калiя

#

"Вiдсутнiсть ефекта вiд електроiмпульсної терапiї при фібриляції передсердь на тлі мiтральної вади серця може бути результатом:

"Значної недостатностi мiтрального клапана

"Поєднання недостатностi та стеноза лiвого АВ отвору

"Значної дилятацiї лiвого передсердя

"Значного кальцинозу мiтрального клапана

#

"При гiпертензивному кризi, що ускладнився гiпертензивною енцефалопатiєю не показане введення:

"Сульфату магнiя

"Фуросемiду

"Пентамiну

"Нітрогліцерину

#

"Головним критерієм діагностики порушень ритму серця є:

"Клінічна картина захворювання

"Аускультація серця

"Вимірювання пульсу

"ЕКГ-діагностика

#

"Феномен WPW -це:

"ЕКГ - ознаки WPW з пароксизмами тахiкардiї

"ЕКГ - ознаки WPW

"Минучий синдром WPW

"ЕКГ - ознаки WPW без пароксизмiв тахiкардiї

#

"При великовогнищевому iнфарктi мiокарда передньої стiнки лiвого шлуночка реципрокнi (дзеркальнi) змiни будуть в вiдведеннях:

"I, II AVL

"AVR

"V3-V6

"III, AVF, Dorsalis по Небу

#

"З якою метою проводять ,,холодову" пробу при ішемічній хворобі серця?

"Дiагностики коронарного вазоспазму

"Оцiнки функцiонального стану мiокарда

"Дiагностики дисметаболiчних змiн мiокарда

#

"Які біохімічні маркери крові асоціюються з високим ризиком гострого коронарного синдрому?

"АЛТ, АСТ

"ЛДГ-1, ЛДГ-5

"СРБ (С-реактивний білок)

"Лужна фосфотаза

#

"Поодинокi шлуночковi екстрасистоли у осiб без ознак захворювання серцево-судинної системи є показом до:

"Внутрiшньовенного введення аспаркаму

"Внутрiшньовенного введення новокаїнамiду

"Внутрiшньовенного введення сульфата магнія

"Не потребують лiкування

#

"Інфаркт міокарда правого шлуночка найчастіше зустрічається:

"Як ізольоване ураження правого шлуночка

"В поєднанні з інфарктом міокарда задньої стінки лівого шлуночка

"В поєднанні з інфарктом міокарда передньої стінки лівого шлуночка

"В поєднанні з високим інфарктом міокарда бокової стінки лівого шлуночка

#

"Фізіологічна частота ритму АВ сполучення:

"Менше 40 за хв

"40-60 за хв

"60-100 за хв

"більше 100 за хв

#

"Які ускладнення можливі при застосуванні ніфедипіну під час купірування гіпертензивного кризу:

"Неконтрольована артеріальна гіпотензія

"Парадоксальний підйом артеріального тиску

"Брадикардія

"АВ-блокада

#

"Дофамiн в дозi до 5 мкг/кг хв. покращує iнотропну функцiю мiокарда завдяки стимуляцiї:

"b-1 рецепторiв мiокарда

"b-2 рецепторiв периферичних судин

"а-1 рецепторiв судин

"a-1 та a-2 рецепторiв

#

"Хiрургiчне лiкування нестабiльної стенокардiї повино проводитись:

"При наявностi шлуночкових аритмiй

"Як можна ранiше пiсля виникнення нестабiльностi

"При вiдсутностi ефекта вiд медикаментозної терапiї

#

"При великовогнищевому задньо-базальному iнфарктi мiокарда реципрокнi (дзеркальнi) змiни будуть в вiдведеннях:

"I, II, III

"AVR, AVL, AVF

"V1-V3

#

"Привираженійсинусовійтахікардіїсегмент ST:

"Залишається на ізолінії

"Відмічається його еле вація до 1 мм

"Відмічається його косовисхідна депресія

#

"Найчастіша форма порушень ритму у хворих з синдромом WPW:

"Фібриляція передсердь

"Тріпотіння передсердь

"Реципрокні АВ тахікардії

"Фібриляція шлуночків

"Екстрасистолія

#

"Поява патологічного зубця Q характерна для:

"Гострої коронарної недостатності

"Великовогнищевого інфаркту міокарда

"Інтрамурального інфаркта міокарда

"Дрібновогнищевого інфаркта міокарда

"Нестабільної стенокардії

#

"Електрокардіографічні ознаки фібриляції передсердь:

"Розширення комплексу QRS

"Підйом сегменту ST

"Депресія сегменту ST

"Відсутність зубця Р, наявність хвильf

#

"Яка область рахується типовим мiсцем локалiзацiї болi при стенокардiї напруги?

"Верхiвка серця

"Лiва лопатка

"Епiгастральна дiлянка

"Ретростернальна дiлянка з iррадiацiєю в лiву половину грудної клiтки

#

"Больовий синдром зникає повнiстю при стенокардiї напруги при зупинцi хворого через:

"20 хв

"Тiльки пiсля прийому нiтроглiцерина

"Тiльки в горизонтальному положеннi

"Через 5-10 хв

#

"Позитивний ефект нiтроглiцерина при стенокардiї напруги буде через:

"30 хв

"10-15 хв

"1-2 хв

#

"Сучасна класифiкацiя стабiльної стенокардiї передбачає наявнiсть функцiональних класiв:

"Двох

"П”яти

"Десяти

"Чотирьох

#

"Стабiльною стенокардiєю напруги рахується стенокардiя, що турбує хворого з однаковою частотою при фiксованому рiвнi навантаження:

"1 рiк

"2 тижнi

"1 мiсяць

"6 мiсяцiв

#

"Основним в дiагностицi ішемічної хвороби серця є :

"Аускультацiя

"ЕКГ - дiагностика

"Наявнiсть порушення ритму серця

"Анамнез, скарги

#

"Для болi в груднiй клiтцi при перикардитi характерним є:

"Минає через 5 хв пiсля прийому нiтроглiцерину

"Залежить вiд фази дихання i може ховатися пiд маскою постiнфарктної стенокардiї

"Часто супроводжується типовими змiнами на ЕКГ

#

"Для постiнфарктної стенокардiї є типовим ствердження:

"Частiше зустрiчається у хворих з трансмуральним iнфарктом мiокарду

"Виникає через мiсяць пiсля розвитку гострого iнфаркту мiокарду

"Являється поганою прогностичною ознакою у хворих з гострим iнфарктом мiокарду

#

"При нестабiльній стенокардiї не показане використання препаратів:

"Нiтратів

"Бетаблокаторів

"Антагонiстів кальцiя

"Тромболiтиків

#

"Метод черезстравохідної кардіостимуляції не застосовується при наступних порушеннях ритму:

"A-В-вузлова надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

"Тріпотіння передсердь

"Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія при синдромі WPW

"Шлуночкова тахікардія

#

"Найчастiшим ускладненням при гострому iнфарктi мiокарда є:

"Розрив серця

"Гостра аневризма

"Порушення ритму серця

"Синдром Дресслера

#

"Протипоказом для призначення бета-блокаторiв при гострому iнфарктi мiокарда є:

"Фібриляція передсердь

"Надшлуночкова пароксизмальна тахiкардiя

"Шлуночкова екстрасистолiя

"АВ - блокада

#

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________